Запис Детальніше

Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Лавриненко, Олександр Олександрович
 
Date 2011-10-27T18:45:40Z
2011-10-27T18:45:40Z
2009
 
Identifier Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.О. Лавриненко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/97
 
Description Запропоновано новий підхід до зіставно-типологічного аналізу алюзивних мовленнєвих актів в англійському й українському публіцистичному дискурсі. Узагальнено теоретико-методологічні засади вивчення алюзії в аспекті комунікативної прагматики. Впроваджено методику зіставлення алюзивних мовленнєвих актів. Проаналізовано їх структуру та типи, а також комунікативні стратегії та тактики вживання алюзій, способи алюзивної семантизації концептів. Класифіковано англійські й українські алюзії за формою, трансформантами та джерелом посилання. Виявлено спільні та відмінні способи та засоби реалізації комунікативно-прагматичного потенціалу алюзії у даних мовах.
The dissertation introduces a new approach to the comparative and typological analysis of allusive speech acts in English and Ukrainian publicistic discourses. The paper   highlights theoretic and methodological fundamentals in the study of allusion  in terms of communicative pragmatics, introduces methods of comparing allusive speech acts; analyses structure and types of allusive speech acts, communicative strategies and tactics pursued by allusion, ways of allusive conceptualization; classifies  English and Ukrainian allusions according to their forms, transformations and sources, identifies common and different ways and means of allusion aimed at  expressing its communicative and pragmatic potential in the languages compared.
 
Language uk
 
Publisher «Видавництво “Науковий світ”»®
 
Subject алюзія
денотат алюзії
репрезентант алюзії
алюзивний мовленнєвий акт
комунікативно-прагматичний потенціал алюзії
allusion
allusive denotation
allusive representation
allusive representation
allusive speech act
communicative and pragmatic potential of allusion
81'44 (811.111 + 811.161.2):316.77
 
Title Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі
 
Type Other