Запис Детальніше

Корекційні функції естетичного виховання та механізм їх реалізації в старших класах допоміжної школи

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Дмитрієва, Ірина Володимирівна
 
Date 2011-10-27T19:34:31Z
2011-10-27T19:34:31Z
2009
 
Identifier Корекційні функції естетичного виховання та механізм їх реалізації в старших класах допоміжної школи: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.03 / І.В. Дмитрієва; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 46 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/98
 
Description Досліджено проблему реалізації корекційних функцій естетичного виховання у допоміжній школі. Визначено теоретико-методичні засади естетичного виховання дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Наведено результати вивчення й аналізу реального досвіду роботи з такого виховання у навчально-виховному процесі 53-х допоміжних шкіл різних регіонів України. Визначено показники, критерії та рівні особистісно-естетичного розвитку учнів молодших, середніх і старших класів допоміжної школи, показано його вікову динаміку та потенційні можливості. Розроблено й обгрунтовано механізм реалізації корекційних функцій естетичного виховання як спеціально спрямованої системи педагогічного керівництва особистісно-естетичним розвитком учнів і експериментально перевірено його ефективність у старших класах допоміжної школи. Опрацьовано програмно-методичне забезпечення корекційно-спрямованого процесу естетичного виховання учнів VI - IX класів на уроках факультативного курсу "Світ мистецтва".
The thesis is devoted to the problem of productive realization of the aesthetical upbringing correctional functions at the auxiliary school. Certain theoretical-methodical provisions concerning the organization of the aesthetical upbringing of children suffering of psycho-physical disturbances, in particular those in need of the intellectual development correction are defined. The results of studies and analysis of the real work experience in the field of aesthetical upbringing in the education-upbringing process of the 53 auxiliary schools in different regions of Ukraine are expounded in the investigation.
Indices, criteria and levels of personal aesthetical development of the junior, middle and senior classes auxiliary schools pupils are defined, age dynamics and potentialities is also shown. The mechanism of realizing the aesthetical upbringing correctional functions in the senior classes of the auxiliary schools is worked out and substantiated: its efficiency at the lessons and during the out of school activities is checked up experimentally.
Programme-methodical software of the correction directed process of aesthetical upbringing in the 6-9th forms at the lessons of the optional course “The World of Arts” is worked up.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject естетичне виховання
особистісно-естетичний розвиток
учні з обмеженими розумовими можливостями
учні з обмеженими розумовими можливостями
механізм реалізації корекційних функцій
система
інтелектуальні, емоційно-почуттєві та ціннісно-орієнтаційні компоненти естетичної свідомості
естетична діяльність
мистецтво
aesthetical upbringing
aesthetical attitude
personal aesthetical development
intellectually backward pupils
correction functions of aesthetical upbringing
mechanism of realizing the correction functions
system
intellectual
emotional-sensor
value-oriented components of aesthetical consciousness
aesthetical activity
art
376.4.036(043.3)
 
Title Корекційні функції естетичного виховання та механізм їх реалізації в старших класах допоміжної школи
 
Type Other