Запис Детальніше

Корекція психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків засобами плавання

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Коштур, Яна Євгенівна
 
Date 2011-10-27T19:42:43Z
2011-10-27T19:42:43Z
2009
 
Identifier Корекція психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків засобами плавання: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Я.Є. Коштур; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/99
 
Description Здійснено науковий аналіз проблеми корекції порушень у психофізичному розвитку розумово відсталих підлітків із застосуванням засобів плавання. Розроблено комплекс тестових вправ для з'ясування рівня психофізичного розвитку учнів. Обгрунтовано структуру, зміст та методичне забезпечення корекційних занять із плавання для психофізичного розвитку підлітків з розумовою відсталістю. Методика корекційної роботи з розумово відсталими підлітками включала шість розділів (теоретичний, загальна фізична підготовка, початкове навчання плавання, навчання техніки спортивних способів плавання, ігри і розваги у воді, стрибки у воду) та передбачала застосування музики. Доведено ефективність запропонової методики занять із плавання, що дозволяє підвищити рівень корекційно-розвивальної і навчально-виховної роботи з розумово відсталими підлітками.
In the research carried out scientific analysis of problems in correcting violations of psycho-physical development of teenagers with a slight degree of mental retardation with use of swimming. A complex exercise test to determine the level of psycho-physical development of teenagers. Developed structure, content and methodology providing remedial classes to swimming for psycho-physical development of teenagers with mental retardation.
Special work during sessions of swimming with teenagers with a slight degree of mental retardation focuses on psycho-physical development, with emphasis on such elements: the natural changes in mental development, leading to new structures and properties of the individual and the development of motor capacity; willingness to mentally retarded teenagers to perform acts of self, alignment, ethical and aesthetic education. Methods of remedial work with mentally retarded teenagers included six sections (theoretical, general physical training, swimming initial training, sports training equipment means swimming, games and fun in the water, jumping into the water) and includes use of swimming lessons with the music. We prove the effectiveness of the proposed methods of swimming lessons that can improve the level of remedial and development and educational work with mentally retarded teenagers.
 
Language uk
 
Publisher Надруковано у редакційно-видавничому відділі СумДПУ ім. А.С.Макаренка
 
Subject підлітки
розумова відсталість
плавання
психофізичний розвиток
корекційне навчання
376.42:796.011.3:797.2
 
Title Корекція психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків засобами плавання
 
Type Other