Запис Детальніше

Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Єрмоленко, Світлана Іванівна
 
Date 2011-10-27T19:50:08Z
2011-10-27T19:50:08Z
2009
 
Identifier Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Світлана Іванівна Єрмоленко; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/100
 
Description На основі аналізу лінгвістичних, лінгводидактичних і психолінгвістичних джерел та практики навчання у вищій школі теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено методику комунікативно зорієнтованого вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах.
Автором визначено критерії добору змісту навчального матеріалу, розроблено систему навчальних вправ з елементами стилістичного синтаксису, дібрано тексти різних функціональних стилів, виявлено методи та прийоми, які сприяють сформованості професійної компетентності в майбутніх учителів-словесників.
Автор пропонує систему навчальних вправ (власне стилістичні і пізнавально-функціональні), яка ґрунтується на концепції В. Мельничайка. Власне стилістичні та пізнавально-функціональні вправи пов’язані з синонімією і стилістичними фігурами, спрямовані на вміння знаходити, розпізнавати, конструювати, аналізувати синонімічні конструкції різних типів, стилів і жанрів мовлення. Навчальні вправи мають три рівні складності: репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький (творчий).
Запропоновано й апробовано інноваційні технології на лекціях, практичних заняттях, під час виконання самостійної (індивідуальної) роботи. Це лекції-прес-конференції, семінари запитань і відповідей, проблемні лекції та семінари тощо. Ефективність методики теоретично обґрунтована й експериментально доведено.
On the grounds of analysis of linguistic, linguo-didactic and psychological sources and the practice of teaching at higher school the methodology of the communicatively oriented study of the simple complicated sentence at philological departments of pedagogical educational institutions is theoretically grounded and experimentally tested.
The author determined the criteria of selection of the content of teaching material. The system of educational-training exercises with the elements of stylistic syntax is worked out. The texts of different functional styles are selected. The methods and ways of teaching favourable for the formation of future language and literature teachers’ professional competence are defined.
The author proposes the system of educational-training exercises, which is based on the conception of V.Melnichaiko, the exercises are divided into proper stylistic and cognitive-functional. The proper stylistic and cognitive-functional exercises are connected with synonymy and stylistic devices and are aimed to the development of skills to find, recognize, construct and analyze synonymic constructions of different types, styles and genres of speaking. The offered training exercises have three levels of complexity: reproductive, partly exploring and creative.
The proper stylistic exercises are aimed to the development of skills to find, recognize, construct and analyze synonymic constructions in certain functional styles. The Cognitive-functional exercises are aimed to the development of skills to find, recognize, construct and analyst stylistic figures in certain functional styles.
There is proposed and approved the use of innovation technologies at lectures, seminars, individual work classes including lectures-press-conferences, seminars of questions and answers, problem lectures and seminars etc. The efficiency of the methodology is theoretically grounded and experimentally proved.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject синтаксис простого ускладненого речення
лінгводидактичні засади
лінгводидактичні засади
професійна компетентність
стилістичний синтаксис
811.161.2:81’367.6
 
Title Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах
 
Type Other