Запис Детальніше

Методика використання елементів дистанційних технологій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Моклюк, Микола Олексійович
 
Date 2011-10-27T20:12:13Z
2011-10-27T20:12:13Z
2009
 
Identifier Методика використання елементів дистанційних технологій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Микола Олексійович Моклюк; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/103
 
Description Представлено результати аналізу філософської і психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, визначено психолого-педагогічні умови використання елементів дистанційних технологій при навчанні фізики в загальноосвітніх навчальних закладах.
Зазначається, що поряд з традиційними доцільно використовувати дидактичні принципи властиві дистанційному навчанню, а саме: принцип стартового рівня учня, мобільності навчання, активного зворотного зв’язку тощо.
Проведено детальний аналіз вітчизняних і зарубіжних програмно-педагогічних засобів з точки зору можливостей використання елементів дистанційних технологій у навчальному процесі з фізики в середній школі. Визначено напрямки організації навчання фізики з використанням елементів дистанційних технологій.
Розроблено навчально-методичний комплекс для вивчення розділу «Квантова фізика» з використанням елементів дистанційних технологій. Він містить: основний теоретичний матеріал, історичні довідки, математичні викладки, відеозапис реального експерименту та демонстраційні комп’ютерні моделі, приклади розв’язування фізичних задач, завдання для самостійної роботи та контролю навчальних досягнень учнів. Аргументується доцільність вивчення розділу з використанням елементів дистанційних технологій та пропонуються методика його вивчення.
The paper presents results of the analysis of philosophic as well as psychological and pedagogical literature, which concerns the researched issue. There are determined psychological and pedagogical conditions of using of distance technologies elements while physics training in the secondary educational establishments.
It is emphasized that along with traditional principles didactic principles, which are peculiar to distance training, should be used. Didactic principles include Principle of the pupil’s starting level, Principle of the mobile education, Principle of the active feedback and so on.
It has been made the detailed analysis of native and foreign program and pedagogical means in the view of opportunity to use distance technologies elements in process of physics training in secondary school. There were determined different ways of physics training management, which distance technologies are used in.
It is presented the developed training and methodological complex in order to study the division “Quantum Physics”. This complex is based on using of distance technologies elements. It includes: basic theory, historical references, computations, video of the real experiment as well as computer models showing, examples of physics tasks solving, of assignments for tests and of checking of pupil’s achievements in studying. There are given arguments concerning necessity to use distance technologies elements in training and is shown methodology of its teaching.
 
Language uk
 
Publisher Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 
Subject елементи дистанційних технологій
дистанційне навчання
телевізійні та мережеві технології дистанційного навчання
телевізійннавчально-методичний комплекс
distance training
distance technologies elements
television and net technologies of distance training
training and methodological complex
53(07):004:371.3
 
Title Методика використання елементів дистанційних технологій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
 
Type Other