Запис Детальніше

Методика використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання фізики

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Жабєєв, Георгій Володимирович
 
Date 2011-10-27T20:20:25Z
2011-10-27T20:20:25Z
2009
 
Identifier Методика використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання фізики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Георгій Володимирович Жабєєв; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/104
 
Description Метою дисертаційного дослідження була розробка дидактичного наповнення інтернет-інформаційно-освітнього середовища та методики використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання з фізики.
У першому розділі розглянуті педагогічні основи сучасних інтернет-інформаційно-освітніх середовищ (ІІОС).
У другому розділі представлено методичне забезпечення профільного навчання в ІІОС НПУ імені М.П.Драгоманова. Розроблена модель організації навчального процесу у віртуальному класі. Для практичної реалізації запропонованої моделі був розроблений та пройшов апробацію навчально-методичний комплекс, до складу якого входять програмні продукти, адаптовані до Інтернету.
Результати педагогічного експерименту та навчальні досягнення учнів свідчать про те, що розроблений комплекс забезпечує необхідний рівень самостійного вибору темпу навчання, створює умови для узагальнення отриманих знань, сприяє адаптації учнів до організації навчального процесу у ВНЗ, що і складає зміст концепції профільного навчання фізики у старших класах.
У третьому розділі описана методика використання інтерактивних засобів навчання, адаптованих до Інтернету. Наведені оцінки їхнього застосування в навчальному процесі.
The purpose of the scientific research has been the didactic sources development of the Internet informational educational environment and methods of using Internet resources in process of profile training of Physics.
Pedagogical basics of modern Internet informational educational environment (IIEE) are regarded in the first part.
The second part represents the metod’s maintenance of profile training in IIEE of National Pedagogical Dragomanov University. The model of organization of training process in virtual class is worked out. The Training Methodical Tutorial has been developed and approved for practical realization of the model; the tutorial content consists of software products adapted for the Internet.
The results of pedagogical experiment and students educational achievements proves Training Methodical Tutorial to provide the necessary level of self-dependent choice of training rate, it creates conditions for obtained knowledge summary (generalization) and promotes the students adaptation to educational process organization at Higher educational establishment – it’s a sense of conception of profile training of Physics in the upper school.
The methods of using of interactive tutorials adapted for the Internet are presented in the third part, assessments of their application in educational process are shown.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені МП.Драгоманова
 
Subject фізика
профільне навчання
інтернет-інформаційно-освітнє середовище
мережевий викладач
Physics
profile training
Internet informational educational environment
tutor
373.5.016:53:004.738.5(043.3)
 
Title Методика використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання фізики
 
Type Other