Запис Детальніше

Методика використання системи завдань екологічного змісту в навчанні хімії студентів аграрних спеціальностей

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Власенко, Ольга Григорівна
 
Date 2011-10-27T20:26:59Z
2011-10-27T20:26:59Z
2009
 
Identifier Методика використання системи завдань екологічного змісту в навчанні хімії студентів аграрних спеціальностей: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.Г. Власенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/105
 
Description Досліджено проблему формування екологічних знань студентів аграрних спеціальностей на основі поєднання основних ідей хімічних, екологічних та фахових дисцилін. Виділено інваріантні та варіативні хіміко-екологічні поняття, пов'язані зі специфікою сільськогосподарського виробництва. Розроблено систему завдань екологічного змісту та запропоновано їх класифікацію на базі поєднання екологічного змісту навчального матеріалу, способу розв'язання, форми подання, дидактичної мети, характеру пізнавальної діяльності, особливостей розумових дій, форми організації їх виконання. Створено методичну систему використання завдань екологічного змісту за умов кредитно-модульного вивчення курсу "Загальна та неорганічна хімія". Запропоновано методи використання завдань екологічного змісту на лабораторно-практичних заняттях та під час самостійної роботи студентів. Експериментально підтверджено позитивний вплив розробленої методичної системи на формування екологічних знань студентів аграрних спеціальностей.
This thesis reveals the problems of forming of ecological culture of students of agrarian specialities on the basis of integration of chemical, ecological and professional disciplines. Invariant and alternative chemical-ecological notions, which are connected with specificity of farming industry are allocated here.
Methodical system of application of tasks of ecological contents in the conditions of credit and module studying of General and Inorganic Chemistry course is created.
It is offered the classification of tasks of ecological contents on the basis of combining of ecological contents of learning material, method of solution, form of presentation, didactic aim, character of cognitive activity, peculiarities of mental activity, forms of organization of their realization.
Methods of forming of ecological culture of students at the laboratory and practical classes and during the individual work are selected in the thesis.
It is experimentally confirmed the positive influence of created methodical system on the formation of ecological knowledge of students of agrarian specialities.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject екологічна освіта
навчання хімії
хіміко-екологічні поняття
система завдань
методична система
аграрні спеціальності
ecological education
teaching chemistry
chemical-ecological notions
system of tasks
methodically system
agrarian specialities
378.147: 54: 504.75
 
Title Методика використання системи завдань екологічного змісту в навчанні хімії студентів аграрних спеціальностей
 
Type Other