Запис Детальніше

Методика застосування ациклічних навантажень з різними обсягами рухової активності молодших школярів на уроках фізичної культури

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Калініченко, Олена Миколаївна
 
Date 2011-10-28T08:50:17Z
2011-10-28T08:50:17Z
2009
 
Identifier Методика застосування ациклічних навантажень з різними обсягами рухової активності молодших школярів на уроках фізичної культури: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.М. Калініченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/106
 
Description Наведено результати вивчення й аналізу реального досвіду роботи з фізичного виховання у навчально-виховному процесі двох навчальних закладів Харкова. Доведено, що вирішення проблеми розвитку рухових здібностей учнів I - IV класів забезпечує комплексний підхід до вибору методик вдосконалення фізичної підготовленості дітей 6 - 9-ти років. Розроблені моделі комплексних уроків фізичної культури з урахуванням різних обсягів рухової активності й експериментальна авторська програма дають можливість одержати певні зміни рівня розвитку сили, гнучкості, швидкості, швидкісно-силових якостей, силової та загальної витривалості вже на 5 - 6-му році. Розроблено програму занять з фізичної культури для учнів молодших класів з метою їх подальшого фізичного та психічного розвитку, а також професійної підготовки юних спортсменів з аеробіки.
The dissertation is dedicated to the issue of physical development and the development of calisthenics of the children of the primary school age at physical training lessons.
The research states the results of the study and the analysis of the real work experience in physical training at teaching and educational process of two educational institutions of Kharkiv.
The results of the research expands the theory and the methods of physical education to the possibility of using of the varied approach to the working out of the methods of physical calisthenics of 6-9 year pupils depending on their physical development, age and sex.
It is proven fact that the solution of the problem of the motor activity development of the pupils of 1-4 classes provides the comprehensive approach for the choice of the methods improvement of calisthenics of 6-9 year children. The designed models of the complex lessons of physical training, taking into consideration the different volume motor activity and the offered author’s program enable to get the essential progress in the development of strength, flexibility, speed, speed-strength qualities, strength and general endurance at the 5-6 lessons already.
Besides, the variational parts of the worked out annual training plans of physical culture were enlarged as well as the individual levels of physical activities were specified. The latter renders the assistance to the children’s optimal physical development, the improvement of their health condition, psychological processes and physiological abilities with the help of motor plays, exercises with elements of aerobics and choreography.
The program of physical trainings for the children of primary school age is developed both with the view of their further physical and psychological development and professional training for young sportsmen at aerobics.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject уроки фізичної культури
учні молодшого шкільного віку
розвиток фізичних якостей
режими рухової активності
психічні процеси
рухливі ігри
аеробіка
хореографія
стретчинг
physical training lessons
children of the primary school age
the development of physical qualities
the procedures of motor activity
psychological processes
motor plays
aerobics
choreography
stretching
373.5.016:796
 
Title Методика застосування ациклічних навантажень з різними обсягами рухової активності молодших школярів на уроках фізичної культури
 
Type Other