Запис Детальніше

Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кобильник, Тарас Петрович
 
Date 2011-10-28T10:29:13Z
2011-10-28T10:29:13Z
2009
 
Identifier Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.П. Кобильник; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/112
 
Description Запропоновано основні компоненти комп'ютерно-орієнтованої методичної системи навчання математичної інформатики для студентів інформатичних спеціальностей педагогічного університету. На підставі загальних закономірностей і принципів, сучасних підходів і концепцій педагогіки та психології вищої школи обгрунтовано можливість використання систем комп'ютерної математики під час вивчення математичної інформатики та деяких математичних дисциплін у педагогічному університету. Розглянуто особистісно орієнтовані технології навчання (метод проектів, ситуаційне, проблемне, модульно-рейтингове навчання), обгрунтовано доцільність їх використання у процесі вивчення математичної інформатики. Конкретизовано зміст математичної інформатики як навчального предмета для студентів інформатичних спеціальностей педагогічного університету. Розроблено систему вправ і завдань, наведено методичні характеристики занять з курсу "Системи комп'ютерної математики" та спецкурсу "Математична інформатика". Висвітлено результати педагогічного експерименту, які підтверджують ефективність запропонованих компонентів комп'ютерно орієнтованої методичної системи навчання, коректність теоретичних і практичних рекомендацій щодо їх впровадження і використання у навчальному процесі педагогічних університетів.
The dissertation is a study of fundamental components of the methodical system of teaching computer science for pedagogical university students specialized in physics and mathematics. On the basis of general regularities and principles, modern approaches and conceptions of pedagogics and psychology of higher education, the concept of formation and use of computer mathematics systems (CMS) is substantiated and developed in teaching some mathematical subjects at a pedagogical university. Personality oriented teaching technologies (method of projects, situational, problem-solving, and module teaching) are discussed, expedience of their use in mathematical computer science teaching is analysed.
The contents of mathematical computer science as a teaching subject for students of the speciality “Computer Science” at a pedagogical university are determined and specified. Methodical characteristics of lessons of “Computer mathematics systems” and those of a special course “Mathematical Computer Science” are given. The results of the pedagogical experiment which confirm efficiency of proposed components of the teaching methods system, correctness of theoretical and practical recommendations in their introduction and use in the educational process at pedagogical universities are presented.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Дагоманова
 
Subject методична система навчання
особистісно-орієнтовані технології навчання
математична інформатика
фундаментальність інформатичної освіти
системи комп’ютерної математики
personality oriented teaching technologies
mathematical computer science
fundamental character of computer science education
computer mathematics systems
519.(07)
 
Title Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті
 
Type Other