Запис Детальніше

Методичні засади вокального навчання студентів з КНР у системі музично-педагогічної освіти України

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Цзінь, Нань
 
Date 2011-10-28T10:45:40Z
2011-10-28T10:45:40Z
2009
 
Identifier Методичні засади вокального навчання студентів з КНР у системі музично-педагогічної освіти України: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Цзінь Нань; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/114
 
Description Розкрито суть, зміст і компонентну структуру вокального навчання китайських студентів у системі музично-педагогічної освіти України. Визначено принципові підходи й умови інтенсифікації даного навчання. Розроблено методичні умови, які передбачають створення позитивної емоційної атмосфери вокального навчання у контексті діалогу, що є специфічною формою педагогічної взаємодії викладача та студента; забезпечення фазової компетентності майбутніх учителів, яка має прояв у системності становлення індивідуального фонду педагогічних і мистецьких знань; організацію спільної творчої навчальної діяльності викладача та студентів, у процесі якої мають реалізуватися музично-вокальні інтереси кожної особистості. Встановлено критерії, показники та рівні сформованості вокального навчання китайських студентів. Розроблено та впроваджено в практику ВНЗ освіти методику даного феномену. Доведено ефективність її впровадження та значущість для подальшого вдосконалення теорії та практики вокального навчання майбутніх учителів музики.
Dissertation research is devoted to the problem of vocal study of the Chinese students in the system of mouzichno-pedagogichnoi formation of Ukraine. Essence is exposed, maintenance and component structure of certain to the phenomenon, of principle approaches and terms of intensification of vocal study of the Chinese students are marked. Methodical bases are included: creation of positive emotional atmosphere of vocal study in the context of dialog, that comes forward the specific form of pedagogical co-operation of teacher and student; providing of professional competence of future teachers, which is expressed by plenitude and system of becoming of individual fund of pedagogical and artistic knowledges; organization of joint creative educational activity of teacher and students, which musical-vocal interests of every personality will be realized during. Criteria, indexes and levels of formed of vocal study of the Chinese students are set, it is developed and the method of marked is inculcated in practice of higher educational establishments of education to the phenomenon. The got results lead to efficiency of the offered method and its meaningfulness for subsequent perfection of theory and practice of vocal study of future music masters.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject вокальне навчання
китайські студенти
китайські студенти
методичні засади
компонентна структура
поетапна методика
vocal study
Chinese students
methodical bases
component structure
method
378.637.016:78.071.3
 
Title Методичні засади вокального навчання студентів з КНР у системі музично-педагогічної освіти України
 
Type Other