Запис Детальніше

Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Пушкар, Лариса Вікторівна
 
Date 2011-10-28T10:52:53Z
2011-10-28T10:52:53Z
2009
 
Identifier Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.В. Пушкар; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/115
 
Description Досліджено проблему формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів. Висвітлено теоретико-методологічні засади компетентнісно орієнтованого навчання, проаналізовано історичні передумови становлення та розвитку системи музичної підготовки вчителів. Розкрито сутність музичних компетенцій студентів педагогічних університетів, розглянуто методичні засади їх формування, розроблено структурні моделі. Науково обгрунтовано й апробовано методику формування музичних компетенцій майбутніх учителів немузичних спеціальностей. Запропоновано визначення музичних компетенцій студентів педагогічних університетів як сукупності досвіду музичної діяльності та позитивного ставлення до неї. Встановлено критерії, показники та рівні сформованості музичних компетенцій студентів педагогічних університетів. Впроваджено у практику нову поетапну методику формування музичних компетенцій майбутніх учителів немузичних спеціальностей, яка сприяє стимулюванню зацікавленості студентів процесом музичної підготовки та їх орієнтації на вивчення активних технологій навчання музики, опанування елементарними музично-теоретичними знаннями, оволодіння необхідними практично-творчими вміннями. Експериментально доведено ефективність запропонованої методики формування музичних компетенцій майбутніх учителів немузичних спеціальностей
The problem of shaping musical competencies of the students of pedagogical universities is researched in the dissertation. Theoretical methodological basis of competencies-oriented education is covered in the research, historical background of the establishment and development of the system of future teachers’ musical training is revealed, the essence of musical competencies of students’ of pedagogical universities and the methodological basis of their shaping are determined, a scope of structural models of musical competencies of the students of pedagogical universities is developed, the methodology of shaping musical competencies of future teachers of non-musical specialties.
Musical competencies of the students of pedagogical universities are defined in the research as the total of experience of musical activities and positive attitude to it that determine the readiness and the capability of future teachers to exert musical pedagogical influence. Criteria, indices and levels of formation of musical competencies of the students of pedagogical universities (non-musical specialties) are established. Phased methodology of shaping musical competencies of the students of pedagogical universities is put into practice. The methodology facilitates stimulation of students’ interest in the process of musical training and their orientation towards studying active technologies of teaching music; it helps the students master elementary musical theoretical knowledge, acquire practical creative skills via the complex of methods, modes and means of work. The efficiency of the introduced methodology is proved.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject музичні компетенції
студенти педагогічних університетів
компетентність
музична підготовка майбутніх учителів
musical competencies
students of pedagogical universities
competency
musical education of future teachers
378 +371.13 (005):78
 
Title Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів
 
Type Other