Запис Детальніше

Мотиваційна основа аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ніколаєнко, Любов Сергіївна
 
Date 2011-10-31T18:09:00Z
2011-10-31T18:09:00Z
2009
 
Identifier Мотиваційна основа аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Л.С. Ніколаєнко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/118
 
Description Систематизовано наукові підходи щодо словотвірного статусу композитних номінацій у сучасному мовознавстві. Висвітлено авторську теорію стосовно диференціації складних слів, утворених шляхом юкстапозиції та композиції. Визначено спільні способи творення аксіологічно маркованих композитних номінацій (юкстапозицію в обох мовах) і відмінні (композицію в українській). Обгрунтовано різні тенденції до композитотворення (в англійській мові - іменникового, а в українській - прикметникового). Встановлено спільні закономірності лексичного типу мотивації аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах, а також специфіку словотвірної (валентнісної), фонетичної та морфологічної мотивації зіставлених одиниць. Класифіковано аксіологічно марковані композитні номінації у тематичну групу "ставлення до способу життя" з її семантичними підгрупами, яка є спільною для зіставлених мов. Упроваджено методику зіставлення аксіологічно маркованих композитних номінацій на підставі критеріїв словникової позначки, індикатора оцінювання в лексикографічному тлумаченні значення слова і маркера емоційності.
Scientific approaches to investigations of word-building status of the composite words in modern linguistics are systematized in the thesis. The author’s position as to the differentiation of compound words formed by juxtaposition and composition is stated. This study determines common (juxtaposition in both languages) and different (composition in Ukrainian) ways of axiologically marked compound formation.
Common rules of lexical type of axiologically marked compound motivation in English and Ukrainian are established. Moreover the peculiarity of derivational, phonetic and morphological motivation of comparative nominations are singled out. Tendencies to investigate axiologically marked compound formation (noun in English and adjective in Ukrainian) are defined.
The thesis provides a classification of axiologically marked compound nominations of the thematic group “Attitude to the way of living” with its semantic subgroups, which are common for both languages compared. Following the criteria of dictionary indications, the identifier of evaluation in the lexicographic interpretation of the word meaning and emotional value, methods of comparison of axiologically marked compound nominations are introduced.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject дериваційна мотивація
аксіологічна семантика
аксіологічно марковані композитні номінації
меліоративна та пейоративна оцінки
внутрішня валентність
семантична структура
derivational motivation
axiological semantics
axiologically marked compound nominations
ameliorative and pejorative evaluation
valency
semantic structure
81’44 (811.111 + 811.161.2): 81’373.611
 
Title Мотиваційна основа аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах
 
Type Other