Запис Детальніше

Національна ідея як матриця формування особистості: соціально-філософський аналіз

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ющенко, Петро Андрійович
 
Date 2011-10-31T18:25:40Z
2011-10-31T18:25:40Z
2009
 
Identifier Національна ідея як матриця формування особистості: соціально-філософський аналіз: автореф. дис... канд. філоcоф. наук: 09.00.03 / П.А. Ющенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/120
 
Description Досліджено вплив національної ідеї на розвиток суспільства та формування особистості. За допомогою когнітивних засобів відтворено буття національної ідеї як оригінального соціального інституту формування видатної особистоті та самовідтворення нації. Запропоновано визначення національної ідеї як усвідомленої суб'єктом історичної дії перспективної мети, на шляху до осягнення якої він спроможний якнайповніше розкрити та реалізувати свої потенційні можливості, зробити помітний внесок у розвиток людської цивілізації та посісти гідне місце серед інших національних спільнот в інтегрованому ментальному просторі Об'єднаної Європи. Досліджено джерела (витоки) української національної ідеї, показано її парадигмальну роль в історії. Проаналізовано співвідношення національного та загальнолюдського у національній ідеї. Розкрито специфіку української національної ідеї, описано механізм її впливу на формування видатної особистості. Наведено рекомендації щодо цілеспрямованого використання організаційного потенціалу даного феномену з метою залучення молоді до державотворчого процесу в Україні та формування наднаціональних і міждержавних структур сучасного світу, який швидко космополітизується.
The dissertation is devoted to researching the influence of the national idea on the formation of personality. The being of national idea as an original social institution of formation an outstanding personality and self reproduction of nation by cognitive means; it is proved that the national idea is the realized perspective goal by the subject of historical action. On the way of understanding it he is able to expose and realize his potential possibilities most completely, to make noticeable contribution into development of the human civilization and take a worthy place among other national communities integrated mental space of United Europe; it is determined the specific character of the Ukrainian national idea and mechanism of its influence on the formation of the outstanding personality; it is proposed the practical measures as for single-mindedness using of organizational potentional of this phenomenon in the drawing youth into state building process in Ukraine and development over national and international structures of modern world, which are frequently cosmopolitanising today.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject національна ідея
ментальність нації
інтереси народу
загальнолюдські цінності
загальноєвропейський ментальний простір
особистість
the national idea
the mentality of the nation
the interests of people
the universal values
the common European mental space
the personality
124.4:323.12:329.73
 
Title Національна ідея як матриця формування особистості: соціально-філософський аналіз
 
Type Other