Запис Детальніше

Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Куліша

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Тютюнник, Олена Миколаївна
 
Date 2011-11-01T10:29:06Z
2011-11-01T10:29:06Z
2009
 
Identifier Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Куліша: автореф. дис... канд. філософ. наук.: 09.00.05 / О.М. Тютюнник; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/122
 
Description Проведено системний аналіз і теоретичну реконструкцію філософських поглядів визначного українського культурного діяча П. Куліша (1819 - 1897) щодо особи та суспільства у контексті загальноукраїнського історико-філософського процесу й особливостей його розвитку в Лівобережній Україні у XIX ст. Доведено оригінальність філософської позиції П. Куліша щодо особи та суспільства, обгрунтовано недоцільність зведення його філософії до усталених схем історії західноєвропейської філософії. Описано механізм взаємодії особи та суспільства як основи суспільно-освітнього процесу, висвітлено роль освіти як способу реалізації поліфункціональної особи. Визначено місце та значення філософського спадку П. Куліша в історичному та сучасному контекстах, зокрема в українській філософії.
The thesis represents the investigation of philosophic views of Panteleymon Kulish - outstanding representative of Ukrainian culture of XIX century (1819-1897) – concerning the personality and the society. There was done systematic analysis and theoretical reconstruction of philosophic views of P.Kulish in the context of Ukrainian historic-philosophical process and its peculiarities in the East Ukraine in XIX century. We can make conclusion that his philosophical views much differ from historical scheme of West European philosophy and from Ukrainian one. We can see the mechanism of cooperation of the personality and the society as the base of educational process and can understand the role of education as the method of realisation of polyfunctional personality. We found the place and the importance of his philosophic legacy in historical and modern contexts and particularly in Ukrainian philosophy.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject хутір
хутірська філософія
культуровідповідність
природовідповідність
антеїзм
гуманізм
антропоцентризм
поліфункціональність особи
country
country philosophy
correspondence to culture
correspondence to nature
atheism
humanism
anthropocentrism
polyfunctionality of personality
1 (091) (477)+141.7
 
Title Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Куліша
 
Type Other