Запис Детальніше

Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Колток, Леся Богданівна
 
Date 2011-11-01T10:37:36Z
2011-11-01T10:37:36Z
2009
 
Identifier Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.Б. Колток; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/123
 
Description Теоретично узагальнено та запропоновано нове розв'язання наукової проблеми теорії та методики професійної освіти - навчання студентів педагогічного дискурсу як засобу інтенсифікації навчально-виховного процесу сучасної вищої школи на базі визначення теоретичних засад і практичних основ забезпечення забезпечення її професійно-педагогічного спрямування, розробки та впровадження в освітню практику педагогічної системи формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. На підставі теоретичного аналізу філософського, філологічної та педагогічної літератури розкрито й обгрунтовано необхідність навчання студентів гуманітарних спеціальностей педагогічному дискурсу. Визначено основні чинники інтенсифікації навчання, а саме: посилення мотивації; збільшення інформативної місткості змісту освіти; застосування методів і форм навчання з прискорення темпу навчальних дій; розвиток навичок навчальної праці; використання комп'ютерів та інших нових інфомаційних технологій.
The theoretical generalization and modern decision of scientific problem of theory and methodology of professional education – the students’ education of pedagogical discourse as means of intensification of educational process in the modern higher establishment that lie in determination of theoretical elements and practical base of providing of professional and pedagogical direction, working out and introducing of system of forming of students’ preparedness to future professional activity in the educational practice is made.
On the basis of the theoretical analyses of philosophic, philological and pedagogical literature the necessity of the students of humanities learning of pedagogical discourse is revealed and proved. The main factors of educational intensification are determined: he increasing of purposefulness of professional pedagogical education; intensification of motivation; increasing of informational capaciousness of the content of education, application of active methods and forms of education with the speeding up of the time of educational actions; the development of skills of educational work; using of new informational technologies.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject педагогічний дискурс
інтенсифікацією професійного навчання
ціннісні стратегії
модернізація навчально-виховного процесу
pedagogical discourse
intensification of professional education
valuable strategy
modernization of educational process
378.111.212 (477)
 
Title Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі
 
Type Other