Запис Детальніше

Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Дичковський, Степан Іванович
 
Date 2011-11-01T11:25:51Z
2011-11-01T11:25:51Z
2009
 
Identifier Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Степан Іванович Дичковський; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/124
 
Description Дисертацію присвячено дослідженню актуальної проблеми культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання, що є важливим напрямком щодо впровадження змісту, форм та методів культурологічної підготовки майбутніх інженерів у вищому технічному навчальному закладі.
У дисертації удосконалено зміст освіти та принципи підготовки спеціалістів технічного профілю засобами дистанційного навчання. Визначено критерії ефективності культурологічної підготовки майбутніх спеціалістів технічного профілю за дистанційною формою навчання.
Розроблено та впроваджено мультимедійні навчально-методичні комплекси з культурологічних дисциплін. Експериментально перевірено ефективність функціонування системи дистанційного навчання у вищому технічному навчальному закладі при вивчені культурологічних дисциплін.
The dissertation is devoted to research of an actual problem to pedagogical principles of cultural studies preparation of the future engineers by means of distance education, which is important direction concerning introduction of the content, forms and methods of cultural studies preparation of the future engineers in higher technical educational establishment.
In the dissertation the content of education and the principles of preparation of specialists of technical type are improved by means of distance education. The criterions of efficiency of cultural studies preparation of the future specialists of technical type at distance form of education are defined.
Multimedia educational-methodical complexes of cultural studies disciplines are developed and introduced. Efficiency of functioning of the system of distance education in higher technical educational establishment is experimentally tested at studying of cultural studies disciplines.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject дистанційне навчання
культурологічна підготовка
інженер
вищий технічний навчальний заклад
мультимедійний навчально-методичний комплекс
тьютор
педагогічна модель
the distance education
the cultural studies preparation
an engineer
the higher technical educational establishment
the multimedia educational-methodical complex
the tutor
the pedagogical model
168.522: 378.147.11 (042.3)
 
Title Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання
 
Type Other