Запис Детальніше

Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Вайнола, Ренате Хейкіївна
 
Date 2011-11-01T13:44:34Z
2011-11-01T13:44:34Z
2009
 
Identifier Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Р.Х. Вайнола; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 44 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/125
 
Description Розроблено й обгрунтовано структуру професійно-значущих особистісних якостей соціального педагога, педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога у процесі професійної підготовки у ВНЗ, а саме: базові поняття, концепцію його особистісного розвитку, технологічну модель забезпечення особистісного розвитку майбутнього соціального педагога у процесі професійної підготовки у ВНЗ, критерії ефективності, організаційно-методичні умови та педагогічні закономірності такого розвитку. Вдосконалено зміст, методи й організаційні форми навчально-виховного процесу освітньо-професійної програми підготовки майбутнього соціального педагога на підставі положень кредитно-модульної системи. Розвинуто принципи, стадії особистісного розвитку майбутнього соціального педагога, фактори впливу вузівського освітнього середовища на розвиток особистості студента. Розроблено та впроваджено навчально-методичний комплекс для забезпечення його особистісного розвитку в процесі його професійної підготовки у ВНЗ.
In this thesis the author has developed and substantiated: the structure of personal features of social pedagogue important for profession; pedagogic basics for personality development of future social pedagogue in the process of professional training at a higher educational institution; aggregate of basic notions, concept of personality development of future social pedagogue in professional training; technological model of insuring of personality development of future social pedagogue in the process of professional training at a higher educational institution; efficiency criteria, organizational and methodological conditions and pedagogic principles of personality development of future social pedagogue in the process of professional training at a higher educational institution.
It has been improved a substance, methods and organizational forms of educational process of social pedagogue training program on the basis of credit-module system.
The author has been advanced principles, stages of personality development of future social pedagogue; factors of influence of a higher education institution environment on development of student's personality.
Training and methodological complex for insuring of personality development of future social pedagogue in the process of his/her professional training at a higher educational institution have been developed and implemented.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject особистісний розвиток
особистісний підхід
особистісні якості
педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога
організаційно-методичні умови особистісного розвитку
педагогічні закономірності особистісного розвитку
personality development
personal approach
personal features
pedagogic basics for personality development in professional training of future social pedagogue
organizational and methodological conditions of personality development
pedagogic principles of personality development
378.14: 37.013.42
 
Title Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки
 
Type Other