Запис Детальніше

Педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Дворнікова, Надія Степанівна
 
Date 2011-11-01T14:07:23Z
2011-11-01T14:07:23Z
2009
 
Identifier Педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.С. Дворнікова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/127
 
Description Проаналізовано розвиток системи європейської вищої освіти та встановлено причини, які зумовили її модернізацію. Доведено необхідність модернізації вітчизняної освітньої діяльності ВНЗ згідно з загальноєвропейськими стандартами. На підставі вивчення результатів впровадження принципів Болонської декларації у навчально-виховну діяльність європейських ВНЗ розкрито педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у ВНЗ України. Уточнено дефініції, які характеризують модернізацію даного процесу. Обгрунтовано показники ефективності модернізації навчально-виховного процесу в ВНЗ, за якими проведено порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу в контрольних і експериментальних академічних групах. З застосуванням методів математичної статистики підтверджено ефективність педагогічних умов як одного з чинників модернізації навчально-виховної діяльності ВНЗ України для успішного входження вітчизняної вищої освіти в єдиний Європейський освітній простір.
The analysis of European higher education development is adhered and the reasons that caused its modernization are determined in the thesis. The necessity of national educational activities of higher educational institutions according to general European educational standards modernization is proved. Pedagogical terms of the teaching-educational process modernization in higher educational institutions of Ukraine are discovered on the basis of investigation of the Bolon declaration principals into the teaching-educational activities of the European higher educational institutions installation. The definitions that characterized the modernization of the teaching-educational process in higher school are considered and specified.
The indices of effectiveness of the teaching-educational process modernization in higher educational institutions which the comparative analysis of the teaching-educational process in control and experimental academic groups have been made by are substantiated.
The comparison made with the help of mathematical statistics methods corroborated the effectiveness of pedagogical conditions as one of the factors of the teaching-educational activities of the higher educational institutions of Ukraine modernization for successful joining of the national higher education into the united European educational space.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject навчально-виховна діяльність ВНЗ
модернізація навчально-виховного процесу
Болонська система
європейські освітні стандарти
вища освіта України
педагогічні умови
демократизація освітнього середовища
teaching-educational activities of higher educational institutions
modernization of teaching-educational process
Bolon system
European educational standards
higher education of Ukraine
pedagogical terms
democratization of educational environment
378.0143.(477)(043).3
 
Title Педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах
 
Type Other