Запис Детальніше

Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Фурдуй, Світлана Борисівна
 
Date 2011-11-01T14:15:05Z
2011-11-01T14:15:05Z
2009
 
Identifier Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / С.Б. Фурдуй; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/128
 
Description Проаналізовано актуальну проблему соціалізації обдарованих студентів у ВНЗ. Висвітлено напрямки та підходи щодо дослідження обдарованості, охарактеризовано її види, компоненти та сфери прояву, розглянуто концепції, моделі та фактори формування. Запропоновано визначення поняття обдарованості, описано структуру обдарованої особистості. Наведено загальну характеристику складових і джерел соціалізації обдарованої молоді. Розкрито сутність феномену соціалізованості обдарованих студентів, визначено її рівні, критерії та показники сформованості. Розроблено модель і педагогічні умови успішної соціалізації обдарованих студентів, якими є розвиток соціальної активності, творчо спрямована професійна підготовка, стимулювання особистісного розвитку та саморозвитку обдарованих студентів, цілеспрямована педагогічна підтримка та супровід процесу їх соціалізації та створення сприятливого соціально-педагогічного середовища. Розглянуто етапи, функції та принципи соціалізаційної роботи, описано стадії соціалізації.
In work the issue of the day the socialization of the gifted students in higher educational establishment is exposed; directions, approaches to research of gift, conception, model, factors, components, kinds and spheres of gift, structure of the gifted personality are reflected. Constituents and sources of socialization of the gifted young people are analyzed, essence of the socializes of the gifted students is exposed, its criteria, indexes even are outlined. A model and pedagogical terms of successful socialization of the gifted students is grounded (development of social activity, creatively the directed professional preparation, stimulation of personality development and self-development of the gifted students, purposeful pedagogical support and accompaniment of process of socialization of the gifted students; creation of favorable social-pedagogical environment). Stages, functions, principles of socialization work, stages of socialization are reflected.
 
Language uk
 
Publisher Віддруковано в редакційно-видавничому відділі
 
Subject обдарованість
соціалізація
соціалізація обдарованого студента
соціалізованість
gift
socialization
socialization of the gifted student
socializes
378.013.42 (043.3)
 
Title Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі
 
Type Other