Запис Детальніше

Політичні ідеї у літописах доби гетьманщини

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Газізов, Михайло Михайлович
 
Date 2011-11-04T09:33:51Z
2011-11-04T09:33:51Z
2009
 
Identifier Політичні ідеї у літописах доби гетьманщини: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Михайло Михайлович Газізов; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/133
 
Description Дисертація присвячена аналізу політичних ідей у літописах доби Гетьманщини: літописах Самовидця, Г.Грабянки, С.Величка, «Історії Русів».
Аналізуються стан вивчення та джерела дослідження літописів доби Гетьманщини, зокрема розглядаються козацькі літописи як предмет історико-політологічного аналізу. Особливу увагу звернено на дослідження ідеї автономності у літописах доби Гетьманщини, а також проаналізовано еволюцію ідеї автономності в ідею незалежності в «Історії Русів». На основі історико-політологічного аналізу джерел дається оцінка політичним відносинам у козацьких літописах, визначаються особливості їх інтерпретації у літописі Самовидця. Аналізується доба Хмельниччини в політичній оцінці Г.Грабянки та Козацька державність у політичній інтерпретації С.Величка.
У дисертації стверджується, що політичні ідеї, представлені у козацьких літописах доби Гетьманщини, відображають і характеризують ідеологію та політику тогочасної Козацької держави. Зміст політичних ідей літописів доби Гетьманщини можна визначити як обстоювання автономного статусу Козацької держави під протекторатом іншої держави.
Dissertation is devoted the analysis of political ideas in the chronicles of period of hetmanschyny: chronicles of Samovidcya, G.Grabyanki, S.Velichka, «History of Russes», and political ideas, presented for them. Analysed study and source of research of chronicles of time of hetmanschyny, cossack chronicles as article of politological analysis are in particular examined. Special attention appeal on research of idea of autonomy in the chronicles of time of hetmanschyny, and also the evolution of idea of autonomy is analysed in the idea of independence in «History of Russes». On the basis of historical-politological analysis of sources the estimation of political relations is given in cossack chronicles, the features of interpretation of political relations are determined in the chronicle of Samovidcya. An accent is done on the analysis of period of Khmelnychchyny in the political estimation of G.Grabyanki and Cossack state system in political interpretation of S.Velichka.
It becomes firmly established in dissertation, that political ideas of hetmanschyny presented in cossack chronicles, lift the row of problems which characterize ideology and policy of the of that time Cossack state. Character of political ideas of chronicles of period of hetmanschyny can be defined as defending of autonomous status of the Cossack state under the protectorate of other state.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject літописи доби Гетьманщини
Козацька держава
політичні ідеї
ідея автономності
ідея незалежності
протекторат
державотворчі традиції
українське козацтво
державна ідеологія
chronicles of the Hetmanschyna period
political institutes and relations of times of the Hetmanschyna period
Cossack state
political ideas
idea of autonomy
idea of independens
protection
state building tradition
Ukrainian kozatstvo
state ideology
32: (477) (09) “15/17”
 
Title Політичні ідеї у літописах доби гетьманщини
 
Type Other