Запис Детальніше

Пошуково-дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів класів з поглибленим вивченням математики

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Первун, Ольга Євгенівна
 
Date 2011-11-07T10:49:02Z
2011-11-07T10:49:02Z
2009
 
Identifier Пошуково-дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів класів з поглибленим вивченням математики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.Є. Первун; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/136
 
Description Розроблено певні компоненти методичної системи формування та розвитку математичних здібностей учнів математичних класів під час навчання алгебри та початків аналізу та геометрії за допомогою пошуково-дослідницьких задач. Запропоновано для використання оптимальні методи та форми навчання, що сприяють розвитку математичних здібностей. Наведено результати педагогічного експерименту, що підтверджують ефективність запропонованих компонентів системи навчання. Розглянуто основні підходи до розв'язання задач за кожним тематичним напрямком. Наведено методичні рекомендації щодо використання цих задач у процесі навчання. Наголошено, що ефективним засобом для розвитку більшості компонентів математичних здібностей є використання блоків завдань на самостійне складання задач, які грунтуються на первинних задачах, за допомогою прийомів аналогії, обігу, узагальнення та спеціалізації.
The possibility of the upper forms mathematic abilities development at the solution of the quest-research tasks are considered in the thesis.
Separate components of the methodic system of forming and development of the math-ematic forms pupils mathematic abilities at teaching algebra and geometry with the help of the quest-search tasks are elaborated, the most optimum methods and forms of teaching which assist the mathematic abilities development are suggested. The results of pedagogic experiment that confirm the effectiveness of the suggested components of the education system are given.
Main approaches to solving tasks on each subject direction are selected, and methodic rec-ommendations on the use of the given tasks in the education process are given.It is noted in the given work that the utilization of the tasks blocks on making independently sums developing themes of the starting sums with the help of the analogy, appeal, generalization and specialization methods are the effective means for the development of the most mathematic abilities components.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject математичні здібності
пошуково-дослідницька задача
навчання алгебри та початків аналізу і геометрії
методи та форми навчання
учні класів із поглибленим вивченням математики
mathematic abilities
quest-search task
teaching algebra and geometry
methods and forms of teaching
pupils of forms with the profound mathematic studying
378.094.016:51
 
Title Пошуково-дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів класів з поглибленим вивченням математики
 
Type Other