Запис Детальніше

Принцип альтернативності та його вплив на розвиток теорії і практики модернізації політичних систем

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Іванілов, Олександр Вікторович
 
Date 2011-11-07T11:00:27Z
2011-11-07T11:00:27Z
2009
 
Identifier Принцип альтернативності та його вплив на розвиток теорії і практики модернізації політичних систем: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О.В. Іванілов; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/137
 
Description Системно досліджено теоретичні основи та роль принципу альтернативності в модернізації політичних систем. Визначено його роль у сучасному політичному управлінні та прогнозуванні. На підставі вивчення широкого комплексу наукових джерел і літератури охарактеризовано елементи прояву принципу альтернативності у теорії та практиці модернізації політичних систем. Наведено дефініцію, розкрито її суть і зміст, а також запропоновано відповідні підходи та методичний інструментарій. З'ясовано функції та конкретизовано специфіку форм існування принципу альтернативності у процесі трансформації політичної сфери сучасного суспільства. Визначено механізм дії даного принципу. Запропоновано та проаналізовано варіативні алгоритми його прояву. Висвітлено особливості політичної модернізації в Україні у контексті демократичного транзиту, пошуку альтернативного розвитку. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації української політичної системи з урахуванням механізму дії принципу альтернативності.
Dissertation is devoted research of theoretic-conceptual bases and role of Principle of Alternativeness in modernization of the political system.
On the basis of study of wide complex of scientific sources and literature the methodological instrument of Principle of Alternativeness is described. It is chosen as making components: determination, essence, approaches, functions, forms and methodical tool. The special attention applies on lighting the features of political modernization of Ukraine in the context of democratic transformations. The row of recommendations is offered in regard to optimization of the political system of Ukraine in connection with the mechanism of action of Principle of Alternativeness.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject політична система
принцип
альтернативність
процес біфуркації
модернізація політичної системи
нелінійний розвиток суспільства
political system
principle
alternativeness
process of biphurcation
modernization of the political system
nonlinear development of society
321.1.001.37(043)
 
Title Принцип альтернативності та його вплив на розвиток теорії і практики модернізації політичних систем
 
Type Other