Запис Детальніше

Принцип спадкоємності в розвитку демократичних політичних систем: аналіз теоретико-методологічних підходів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Курган, Яна Миколаївна
 
Date 2011-11-07T11:23:52Z
2011-11-07T11:23:52Z
2009
 
Identifier Принцип спадкоємності в розвитку демократичних політичних систем: аналіз теоретико-методологічних підходів: автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.01/ Яна Миколаївна Курган; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/138
 
Description Дисертація присвячена цілісному теоретичному дослідженню явища спадкоємності у політичній сфері сучасного суспільства.
У роботі ґрунтовно подається специфіка прояву принципу спадкоємності у політичних системах через категорії природи, сутності, змісту, форми та функції. Встановлено ціннісно-смислову природу спадкоємності, сутність якої полягає у забезпеченні цілісності та стабільного розвитку конкретної політичної системи в загальнополітичному просторі шляхом відтворення власного ціннісно-смислового поля, а зміст представлено як сукупність трьох типів самовідтворюваних процесів. Наголошується, що при переході по щаблях розвитку завдяки дії принципу спадкоємності зберігається специфіка демократичної політичної системи. Дію принципу спадкоємності в процесі такого поступового розвитку автор демонструє за допомогою алгоритму, який пояснює можливі шляхи розвитку системи.
Dissertation is devoted integral theoretical research of the phenomenon of succession in the political sphere of modern society.
Speafic оf principle of successin and it’s displaing in the political systems is presented through the category of nature, essence, maintainance, form and functions. An author sets the valued-semantic nature of the phenomenon. Essence of the principle of saccession is in providing stable development of the concrate political system in general political sphare though the autopoesis of own valued-semantic field. Maintainance of the principle of succession is represented as an aggregate of tree types of own-borgn prosses. In outher makes that the princile of successes save quality speafic of the political system when it’s system to transist from one level of historical development to next level. Operate principle of succtssion an author to show by algoritme of possible ways of development of system.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject спадкоємність
принцип спадкоємності
розвиток
політична система
демократична політична система
культурологічне ядро
інформаційне суспільство
succession
principle of succession
development
political system
democratical politic system
cultural kernel
informative society
321.01
 
Title Принцип спадкоємності в розвитку демократичних політичних систем: аналіз теоретико-методологічних підходів
 
Type Other