Запис Детальніше

Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ ст.)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ ст.)
 
Creator Бадьора, Сергій Миколайович
 
Subject девіантна поведінка
дезадаптованість
неадекватність поведінки
особистісні деформації
неповнолітній девіант
конфліктна ситуація
особистість
пенітенціарні установи
deviant behavior
inadequate
non adapted behavior
personal deformation
juvenile delinquent
conflict situation
specialized institutions
376.58(477.8)(091):343.811
 
Description Розкрито сутність поняття девіантної поведінки особи, висвітлено її генезис і з'ясовано причини виникнення. Проаналізовано чинники, що формують поведінку особистості, яка характеризується різного роду соціальними девіаціями, описано систему профілактичних заходів вітчизняної педагогічної практики. Визначено місце християнської етики та християнського віровчення у педагогічному процесі корекційно-профілактичної роботи з асоціальною молоддю. Проаналізовано систему організації навчально-виховної роботи в пенітенціарних установах, вивчено проблеми ресоціалізації підлітків з девіантною поведінкою. Визначено чинники ефективності впровадження результатів новітніх педагогічних досліджень з проблем девіантної поведінки.
A concept of deviant behavior, its origin and progress was under consideration in the given thesis, the candidate closely investigates factors which mould different kinds of social deviants, preventive measures used in native pedagogical practice, and the outstanding role of the Christian ethics and Christian religion in pedagogical process. Prophylactic work with deviant youth is well pointed out in this work.
Analyses of educational work in specialized institutions as well as problems of juvenile delinquents upbringing and effective implementation of the new pedagogical experiments, which deal with deviant behavior among young people, all these problems are closely investigated in this work.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-11-09T11:57:14Z
2011-11-09T11:57:14Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Бадьора, Сергій Миколайович. Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С.М. Бадьора; наук. кер. М. Б. Євтух ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/142
 
Language uk