Запис Детальніше

Проблеми шкільної мовної освіти в педагогічній спадщині С.Х. Чавдарова

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Палатна, Вікторія Вікторівна
 
Date 2011-11-09T13:39:31Z
2011-11-09T13:39:31Z
2009
 
Identifier Проблеми шкільної мовної освіти в педагогічній спадщині С.Х. Чавдарова: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Палатна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/143
 
Description Проаналізовано становлення та динаміку розвитку педагогічних поглядів С.Х. Чавдарова, їх вплив на систему шкільної мовної освіти. На підставі вивчення широкого комплексу архівних, рукописних і опублікованих джерел проаналізовано педагогічні та соціокультурні умови формування науково-педагогічного світогляду С.Х. Чавдарова. Охарактеризовано головні напрями його педагогічної діяльності, а саме: організаційне та програмне реформування шкільної мовної освіти; створення української наукової методико-філологічної школи, написання посібників і підручників з методики мови; аналіз і систематизація дидактичних принципів, методична структуризація та розробка окремих розділів лінгводидактики. Встановлено, що С.Х. Чавдаров як системолог філологічної освіти зробив вагомий внесок у розробку шкільних навчальних планів і програм, створивши першу програму для української школи, яка базується на принципі свідомого та міцного засвоєння матеріалу та враховує вікові особливості учнів. Доведено, що за нових соціокультурних умов XXI ст. ідеї С.Х. Чавдарова доцільно використовувати. Відзначено, що праці вченого в галузі філологічної освіти збагачують фонд української педагогічної науки та мають наукове значення. Методичні ідеї можна використовувати для вдосконалення форм і методів навчання та виховання в загальноосвітніх школах, формування цілісної системи науково-методичного забезпечення середньої та спеціальної педагогічної освіти, створення підручників і посібників з методики викладання української мови.
Becoming and the dynamics of development of pedagogical looks of S.H. Chavdarov on the system of school philological education are analyzed in the dissertation. On the basis of wide complex study of the handwritten and published sources archived, the pedagogical and social and culture terms of forming of scientifically-pedagogical world view of S.H.Chavdarov are analyzed. It is also characterized the leading directions of pedagogical activity of S.H.Chavdarov. In particular, organizational and programmic reformation of school philological education; creation of Ukrainian scientific method-philological school, writing of manuals and textbooks on language method; analysis and systematization of didactics principles, methodical structuring and development of separate sections of linguistic didactics. It is set that S.H.Chavdarov as the arranger of philological education did considerable contribution to development of curricula and school programs, creating the first program for Ukrainian school, with key principle of the conscious and strong mastering of material, considering age features of students.
It is proved that in the new social and culture terms of ХХІ century S.H.Chavdarov the ideas deserve on attention and use. Works of the scientist in the field of philological education enrich the fund of Ukrainian pedagogical science and have a scientific value. The methodical ideas of scientist can be used for improving of forms and methods of studies and education in secondary general schools, forming of the integral system of the scientifically-methodical providing of secondary and special pedagogical education, creation of textbooks and manuals on philological subjects, method of teaching of Ukrainian and literature.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject педагогічна спадщина С.Х.Чавдарова
; українська мова в середній школі
система шкільної мовної освіти
вітчизняна історія освіти та педагогічної думки
історія лінгводидактики
українська лінгводидактика
pedagogical legacy of S.H.Chavdarov
Ukrainian in the secondary school
system of school philological education
system of school philological education
history of Ukrainian education and pedagogical thought
history of linguistic didactics
Ukrainian linguistic didactics
 
Title Проблеми шкільної мовної освіти в педагогічній спадщині С.Х. Чавдарова
 
Type Other