Запис Детальніше

Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Помиткін, Едуард Олександрович
 
Date 2011-11-09T13:58:38Z
2011-11-09T13:58:38Z
2009
 
Identifier Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Е.О. Помиткін; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 42 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/144
 
Description Виявлено психологічні закономірності та механізми процесу духовного розвитку на підставі особистісного підходу. Вивчено специфіку духовного зростання дітей та молоді на різних вікових етапах. Виокремлено й обгрунтовано основні принципи зазначеного підходу (духовно-особистісної інтеграції, ієрархічності та ціннісно-смислової детермінації). Виявлено причини виникнення духовного дисонансу особистості. Визначено психологічні закономірності та соціокультурні умови її духовного розвитку. З'ясовано специфіку психологічних механізмів духовного розвитку дітей і молоді на різних вікових етапах. Розроблено психологічні моделі (дихотомічну модель духовної детермінації особистості та модель процесу духовного розвитку дітей і молоді). Обгрунтовано критерії та показники цього процесу. Уточнено принципи психологічного діагностування показників духовного розвитку особистості. Розроблено психодіагностичний інструментарій дослідження духовного потенціалу дітей і молоді. Обгрунтовано та впроваджено психолого-педагогічний супровід духовного розвитку дітей і молоді, що базується на виявлених психологічних закономірностях і механізмах, передбачає застосування сучасних засобів, спрямованих на активізацію духовного потенціалу учнів і студентів. Розроблено прийоми духовно-особистісного консультування дітей і молоді з урахуванням психологічних закономірностей і механізмів духовного розвитку. Визначено специфіку реалізації духовно-особистісного підходу у консультативній практиці й особливості професійної підготовки психологів до консультативної роботи.
Dissertational research is devoted to revealing of psychological regularity and mechanisms of process of spiritual evolution on the basis of the spiritual personal approach.
Specificity of spiritual development of children and youth at different age stages is investigated; main principles of the spiritual personal approach (spiritual and personal integration are allocated and proved; hierarchies and valuable and semantic determination); the reasons of origination of a spiritual discord of the person are revealed; psychological regularity and cultural conditions of spiritual evolution of the person are determined, specificity of psychological mechanisms of spiritual evolution of children and youth at different age stages is revealed; psychological models (dichotomizing model of spiritual determination of the personality and model of process of spiritual evolution of children and youth are developed), criteria and parameters of this process are proved; principles of psychological diagnostic of parameters of spiritual evolution of the personality are specified, the diagnostic tooling of research of spiritual potential of children and youth is developed.
Psychological and pedagogical support of spiritual evolution of children and youth that is based on the revealed psychological regularity and mechanisms is proved and implemented, merges in itself the state-of-the-art means directed on activization of spiritual potential of pupils and students; receptions of spiritual and personal consultation of children and youth are developed in view of psychological regularity and mechanisms of spiritual evolution; specificity of implementation of the spiritual and personal approach in advisory practice and habit of vocational training of psychologists to advisory work is determined.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject духовний розвиток особистості
психологічні закономірності та механізми духовного розвитку
мотиваційні чинники духовного становлення
духовний дисонанс
духовно-особистісний підхід
психологічна діагностика духовного розвитку дітей і молоді
духовний потенціал особистості
психолого-педагогічний супровід
психологічне консультування
spiritual development of the personality
psychological laws and mechanisms of spiritual development
motivational components of spiritual development
spiritual discord
the spiritual and personal approach
psychological diagnostics
spiritual potential of the personality
psychological and pedagogical support
educational process of children and youth
psychological consultation
159.9:37.037-057.87
 
Title Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді
 
Type Other