Запис Детальніше

Психологічні механізми формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мацюк, Вікторія Вікторівна
 
Date 2011-11-11T13:05:49Z
2011-11-11T13:05:49Z
2009
 
Identifier Психологічні механізми формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / В.В. Мацюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/145
 
Description Вперше вивчено образ майбутнього шлюбного партнера з позицій подружньої сумісності, визначено провідний критерій, показник і рівні сформованості образу майбутнього шлюбного партнера. Розширено та доповнено зміст понять "образ майбутнього шлюбного партнера" та "уявно сумісний образ майбутнього шлюбного партнера". Обгрунтовано процес статево-рольової ідентифікації, самооцінки та стереотипізації як провідних механізмів формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера. Встановлено кореляційну залежність рівня сформованості образу у молоді від статево-рольової ідентифікації з батьками, самооцінки та соціальних стереотипів. Розроблено та науково обгрунтовано програму активного соціально-психологічного навчання "Оптимізація шлюбного вибору", яка сприяє послабленню статево-рольової ідентифікації з батьками, формуванню адекватної самооцінки та зниженню рівня стереотипізації.
The dissertation seeks to study psychological mechanisms underlying forming of the image of a future spouse in the younger population. The concept of the future spouse image was extended and deepened. The grounds were provided for the process of sexual role identification, self-estimate, and stereotypization as primary mechanisms that motivate forming of the future spouse image in youth. Elicited was the leading criterion (level of conformity of an imaginary compatible image of a future spouse with actually compatible image, according to regularities of marital compatibility), indices (symmetry of personality profiles of potential marriage partners), levels of development (low, medium, high) of the image of a future spouse, and levels of identification and stereotypization of the future spouse image.
The experiential data showed correlation between the level of development of the future spouse image in young people and their sexual role identification with their parents, as well as their self-estimate and social stereotypes.
The programme for pro-active focused social-psychological training “Optimization of marital choice” was developed and scientifically grounded, which facilitates lessening of the sexual role identification with parents, forming of the adequate self-estimate and achieving the lower level of stereotypization. Implementation of the training programme enabled to increase the level of development of the future spouse image in young people.
 
Language uk
 
Publisher Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 
Subject образ майбутнього шлюбного партнера
подружня сумісність
статево-рольова ідентифікація з батьками
самооцінка
стереотипізація
future spouse image
marital compatibility
sexual role identification with parents
self-estimate
social stereotype
159.922.6: 314.5 (043)
 
Title Психологічні механізми формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера
 
Type Other