Запис Детальніше

Психологічні особливості становлення стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Малина, Олена Григорівна
 
Date 2011-11-11T13:16:55Z
2011-11-11T13:16:55Z
2009
 
Identifier Психологічні особливості становлення стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці: автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / О.Г. Малина; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/146
 
Description Вивчено особливості становлення стилю життя особистості у підлітковому та юнацькому віці. На підставі результатів проведеного теоретичного аналізу основних методологічних підходів до проблеми запропоновано структурно-типологічну модель стилю життя особистості як психологічного феномену. Як структурні компоненти стилю життя визначено активність і спрямованість особистості, співвідношення їх параметрів формують певний стильовий тип, а саме: пасивно-індивідуалістичний, ситуативно-індивідуалістичний, активно-індивідуалістичний, пасивно-колективістичний, ситуативно-колективістичний, активно-колективістичний, самоціннісно-праксичний пасивний, самоціннісно-праксичний ситуативний, самоціннісно-праксичний активний). Виявлені типи можна прорангувати за ступенем їх розвитку - від найбільш примітивного до найрозвинутішого у напрямку самостійності, соціальної зрілості та життєтворчості. На підставі аналізу їх розподілу за віковими групами з'ясовано зв'язок динаміки типів стилю життя особистості та її психологічної та соціальної зрілості, тенденції до самореалізації, актуалізації її здібностей і успішним особистісним і професійним самовизначенням.
The Dissertation is devoted to the study of traits of becoming of lifestyle of personality in awkward age and boyhood. It is proposed a structural and typological model of lifestyle of personality as a psychological phenomenon based on theoretical analysis of the main methodological approaches to the problem.
Activity and orientation of personality are defined as structural components of lifestyle. Correlation of their parameters forms a certain style type (namely passive-individualistic, situational-individualistic, active-individualistic, passive-collectivist, situational-collectivist, active-collectivist, passive deadtrue-praxic, situational deadtrue-praxic, active deadtrue-praxic). Revealed types can be ranged under degree of their development: from the most primitive to the most developed in independence, social maturity and vital creation. An analysis of their distribution by age groups reflects connection of dynamic of personality lifestyle types with personal development, its psychological and social maturity, tendency to self-realization and actualization of own capabilities, successful personal and professional self-determination.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject стиль життя особистості
тип стилю життя
суб’єкт стилю життя
самовизначення особистості
особистісна зрілість
становлення стилю життя особистості
lifestyle of personality
type of lifestyle
subject of lifestyle
self-determination of personality
personality maturity
becoming of lifestyle of personality
personality orientation
personality activity
159.922.7 – 159.923.2
 
Title Психологічні особливості становлення стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці
 
Type Other