Запис Детальніше

Психологічні умови формування готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Герасіна, Світлана Вікторівна
 
Date 2011-11-11T13:44:56Z
2011-11-11T13:44:56Z
2009
 
Identifier Психологічні умови формування готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / С.В. Герасіна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/147
 
Description Розглянуто теоретичне узагальнення та експериментальне дослідження проблеми формування психологічної готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здійснювалося в напрямі визначення психологічних умов формування, структурних компонентів, критеріїв, показників та рівнів розвитку готовності до праці. Доведено, що формування готовності до трудової діяльності учнів як майбутніх фахівців відбувається за умов розвитку їх особистісної спрямованості на здобуття робітничої професії, активізації когнітивної компетентності, ділової контрактності на засадах соціально-комунікативної активності та почутті самоповаги і власної гідності через удосконалення мотиваційного, когнітивного, комунікативного та емоційного структурних компонентів.Визначено оптимізацію розвитку особистісних детермінант, таких як професійні інтереси, прагнення до трудової самореалізації, фахова компетентність, соціально-трудова комунікабельність та емоційно-ціннісні орієнтації особистості майбутнього робітника. Упроваджено спеціально розробленої експериментальної програми "Формування готовності до трудової діяльності учнів ПТНЗ"(професійно-технічних навчальних закладів).
The dissertation deals with the theoretic(al) generalization and the experimental research of the problem of formation of readiness for the labor activity of students of vocational schools concerning the determination of psychological conditions of formation, structural components, criteria, indexes and levels of development of readiness for labor.
The formation of psychological readiness for labor activity of students as future specialists is in the conditions of development of their personal direction to obtaining of labor profession, activization of cognitive competence, business sociability on the ground of social communicative activity and sense of self-esteem and dignity by improvement of motivational, cognitive, communicative and emotional structural components; the optimization of the development of personal determinants such as vocational interest, aspiration for labor realization, professional competence, social labor sociability and emotional value orientation of personality of future worker; introduction of the special developed experimental program “Formation of readiness for labor activity of students of vocational schools”.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject готовність до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів
психологічні умови формування готовності до праці
професійна самореалізація
особистісні детермінанти готовності до трудової діяльності
структурні компоненти готовності
особистісно-професійна спрямованість
когнітивна компетентність
ділова контактність
емоційно-ціннісне почуття самоповаги
psychological readiness for labor activity of students of vocational schools
psychological conditions of formation of readiness for labor
professional self-actualization
personal determinants of readiness for labor activity
structural components of readiness
cognitive competence
business sociability
emotional value sense of self-esteem
159.923:572.025-057.87
 
Title Психологічні умови формування готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів
 
Type Other