Запис Детальніше

Російське дієслово з експлікованим компонентом часу: дериваційна історія та перспектива

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Яременко, Тетяна Георгіївна
 
Date 2011-11-14T12:23:03Z
2011-11-14T12:23:03Z
2009
 
Identifier Російське дієслово з експлікованим компонентом часу: дериваційна історія та перспектива: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Т.Г. Яременко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/153
 
Description Досліджено лексичну семантику похідного слова, зокрема, дієслів, утворених від іменників із значенням часу, які є периферійними елементами лексико-семантичного поля часу у складі функціонально-семантичного поля темпоральності. Доповнено теорію функціонально-семантичних полів, зокрема, запропоновано конфігурацію функціонально-семантичного поля темпоральності. Систематизовано дієслова, зважаючи на їх денонативно-референційний простір. Виділено екзистенційно-темпоральні, квалітативно-темпоральні дієслова, дієслова соціальної діяльності. Проаналізовано словотвірні можливості дієслів зі значенням часу у творенні суфіксальних і префіксальних одиниць, вказано на особливості реалізації словотвірних потенцій цих дієслів у літературній мові та мові діалектної субсистеми.
The dissertation makes complex researches of lexical semantics of a derivative word, in particular, the verbs formed of the nouns with time meaning, which are peripheral elements of a lexical – semantic field of time in a structure of a functional – semantic field of temporality.
The theory of functional – semantic fields is completed, in particular, a little other configuration of a functional – semantic field of temporality is proposed comparing with the current configuration.
The verbs are arranged taking into consideration their denotative – referential extent. Existent – temporal, qualitative – temporal verbs, verbs of social activity are extracted. Word – building possibilities of the verbs with time meaning at suffix and prefix units building are analyzed, special features of word – building potency implementation of these verbs in literary language and the language of a dialect subsystem are pointed out.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject дериват
дієслівна темпорлексема
лексико-семантичне поле часу
функціонально-семантичне поле темпоральності
словотвірне гніздо
підгніздо
словотвірне значення
derivative
verbal temporal lexeme
lexical – semantic field of time
functional – semantic field of temporality
word – building
family
sub – family
word – building meaning
811.161.1: 367.625 + 622
 
Title Російське дієслово з експлікованим компонентом часу: дериваційна історія та перспектива
 
Type Other