Запис Детальніше

Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ковальчук, Ірина Леонідівна
 
Date 2011-11-14T13:09:40Z
2011-11-14T13:09:40Z
2009
 
Identifier Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.04 / І.Л. Ковальчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/154
 
Description Проведено дослідження феномену самовдосконалення як чинника подолання відчуження. Розкрито сутність поняття відчуження, доведено, що прояви даного явища відзначаються мінливим або усталеним характером. З'ясовано, що всі конкретні прояви відчуження мають однакову структуру, яка повністю не описується ні класичними, ні некласичними концепціями. Розкрито сутність відчуження як об'єктивного (взаємодія людини та суспільства) та суб'єктивного (внутрішній конфлікт індивіда) феномену. Розкрито особливості самовдосконалення як внутрішньоглибинного принципу моделювання сутності особистості, формування та становлення її справжнього "Я" як якісно нового рівня антропобуття людини. Розкрито сутнісні характеристики та динаміку взаємопов'язаних між собою складових процесу самовдосконалення, якими є самоусвідомлення, самопізнання та саморозуміння, що забезпечують розототожнення людини з її дискурсивною субперсоналією та кристалізацію її "Я". Доведено, що застосування духовних практик є ефективним засобом подолання або зняття відчуження.
Dissertation is devoted to investigation and intelligence of self-perfection phenomenon as the factor of alienation overcoming. Alienation as a concept is a rather complicated palette of specific manifestations of this phenomenon which may be of both changing and stable character. Alienation is treated as an objective phenomenon (analyzing the problem of interaction of person and society) and as a subjective phenomenon (inner conflict of an individual).
The peculiarities of self-perfection as inner deep principle of personality essence modeling, forming its real “I” as qualitative new level of human being is exposed. Here are opened essential characteristics and dynamics connected self-perfection process component, that are self-awareness processes, self-knowledge and self-understanding, because of which person identification with its discursive subpersonality and crystallization of its “I” is made. It is found out that application of its spiritual practices is able essentially help alienation overcoming or its removal.
 
Language uk
 
Publisher Друк МП «Зоря» м. Луцьк
 
Subject самовдосконалення
відчуження
самоусвідомлення
самопізнання
саморозуміння
антропобуття
self-perfection
alienation
self-awareness
self-knowledge
self-understanding
anthropological being
14:572:141.333 (075.8)
 
Title Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз
 
Type Other