Запис Детальніше

Семантико-синтаксична структура конструкцій з пояснювальними відношеннями

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Семантико-синтаксична структура конструкцій з пояснювальними відношеннями
 
Creator Байдусь, Сніжана Анатоліївна
 
Subject категорія пояснення
пояснювальний зв’язок
пояснювальні відношення
іллокутивна настанова
синтагма
приєднувальний компонент
вставлений пояснювальний компонент
пояснювальна конструкція
explanation category
explanatory relation
explanatory connection
allocated instructions,
syntagma
conjunctive component
inserted explanatory component
explanatory construction
811.161.2'367
 
Description Встановлено основні типи речень з пояснювальними відношеннями. Описано семантико-синтаксичну структуру пояснювальних конструкцій з урахуванням функціонально-змістового плану вираження семантики пояснення, ілокутивної мети адресанта мовлення та стильової зумовленості породження та використання їх у сучасній українській мові. З'ясовано мовні засоби вираження категорійної семантики пояснення: власне-пояснення (ототожнення), пояснення-уточнення, пояснення-виокремлення, пояснення-висновку та пояснювальних відношень "загальне - часткове". Охарактеризовано особливості введення пояснювального компонента в структуру простого та складного речень і використання у діалогічних і монологічних надфазних єдностях.
The present thesis includes the complex semantic-syntactic functional and pragmatic analysis of the sentences which include the explanatory component.
For the first time the main types of sentences with explanatory relations have been defined in Ukrainian linguistics. Which means that the semantic-syntactic structure of the explanatory constructions have been described hereby with regard for function-contents plan of semantic expression, the allocated intention made by speaker, the style conditionality caused by them and their application in a modern Ukrainian language. The expression language means of a categorical semantics: self-expression (identification), definition-elucidation, elucidation of partitioning, elucidation of conclusion and ‘general and partial’ explanatory relations have been determined in this thesis. The peculiarity of explanatory component application in the structure of simple and compound sentence has been characterized herewith as well as their application in dialogic and monological phrasal unities.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-11-15T12:36:49Z
2011-11-15T12:36:49Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Байдусь, Сніжана Анатоліївна. Семантико-синтаксична структура конструкцій з пояснювальними відношеннями [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. А. Байдусь ; наук. керівник М. Я. Плющ ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 18 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/178
 
Language uk