Запис Детальніше

Типологія оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ століття

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Гурбанська, Світлана Олександрівна
 
Date 2011-12-08T16:25:22Z
2011-12-08T16:25:22Z
2009
 
Identifier Типологія оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ століття: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Світлана Олександрівна Гурбанська; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/242
 
Description У дисертаційному дослідженні запропоновано новий підхід до зіставно-типологічного вивчення оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ ст. Узагальнено теоретико-методологічні засади вивчення фразеологічної семантики оказіональних стійких висловлювань, впроваджено методику фразеологічної ідентифікації англійських та українських узуальних і оказіональних стійких висловлювань, скласифіковано англійські та українські оказіональні стійкі висловлювання за типами оказіональних трансформацій, виявлено спільні та відмінні способи й засоби оказіональних трансформацій зіставлюваних одиниць, в умовах мікроконтексту, макроконтексту та ситуаційного контексту проаналізовано характер змін семантичної структури і конотативної семантики англійських та українських оказіональних стійких висловлювань, порівняно з узуальними, з’ясовано національно-культурну мотивацію таких перетворень, визначено тенденції динаміки фразеологічних систем англійської та української мов.
This thesis introduces a new approach to the comparative and typological study of occasional transformations of set expressions in English and Ukrainian fiction of the XXth century. The paper highlights theoretic and methodological fundamentals in the study of phraseological semantics of occasional set expressions; implementation of methods of phraseological identification of English and Ukrainian stable and occasional set expressions; classification of English and Ukrainian occasional set expressions according to the types of occasional transformations; identification of common and divergent ways and means of occasional transformations of set expressions; alterations in semantic structure and connotative semantics of English and Ukrainian occasional set expressions as compared to the stable ones within microcontext, macrocontext and situational context; national and cultural grounds of such changes; tendencies in the development of English and Ukrainian phraseological systems.
 
Language uk
 
Publisher «Видавництво “Науковий світ”»
 
Subject зіставна фразеологічна семантика
оказіональні трансформації стійких висловлювань
семантична структура стійких висловлювань
ситуаційний контекст
comparative phraseological semantics
occasional transformations of set expressions
semantic structure of set expressions
situational context
[811.111’373.7+811.161.2’373.7](043)
 
Title Типологія оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ століття
 
Type Other