Запис Детальніше

Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної революції

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної революції
 
Creator Шульга, Ольга Антонівна
 
Subject бібліотека
освіта
заклад освіти
функція, маркетинг, кадри, персонал, суспільство знань, глобалізація, інформаційна революція
функція
маркетинг
кадри
персонал
суспільство знань
глобалізація
інформаційна революція
library
education
educational institution
function
marketing
staff
personnel
society of knowledges
globalization
information revolution
141.7: 37.013.73
 
Description Проаналізовано світоглядно-ідеологічні засади діяльності бібліотек закладів освіти у період глобалізації й інформаційної революції. Досліджено вплив системи внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність їх виробничої діяльності залежно від тенденцій інтеграції та посилення поліморфізму знання у галузі вищої професійної освіти. Проаналізовано місце і роль підстави та умов у діяльності бібліотек ВНЗ, обгрунтовано шляхи їх подальшої оптимізації. Акцентовано увагу на перерозподілі функцій бібліотек і значному посиленню їх аналітичної роботи та маркетингу інформаційних послуг населенню, що має тенденцію до освіти протягом життя. Наведено пропозиції щодо координації діяльності бібліотек ВНЗ на рівні територіальних громад, міждержавних і наднаціональних структур.
The dissertation is devoted to the analysis of world-viewing-ideological bases of libraries’ educational institutions’ activity in the period of globalization and information revolution. It is researched an influence of inside and outside factors’ system on their production effectiveness, depending on tendencies of integration and intensification of knowledge’s polyphormizm in higher professional education’s area. The place and the role of reason and conditions in activities of libraries in Higher Educational Institutions are also analyzed; it is conceptualized the ways of their further optimization. The redistribution of libraries’ functions and great intensification of it’s own analytic work and marketing of inhabitants’ information services, which have a tendency to education during the life are specificated. It is moved a proposal about coordination of libraries’ activities in Higher Educational Institutions in sector of territorial community, intergovernmental and transnational structures.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-12-09T10:54:03Z
2011-12-09T10:54:03Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної революції: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / О.А. Шульга; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/246
 
Language uk