Запис Детальніше

Організація моніторінгу навчальних досягнень студентів при вивченні фізичних дисциплін

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Войтович, І.С.
 
Date 2011-12-09T12:04:55Z
2011-12-09T12:04:55Z
2011
 
Identifier Войтович І.С. Організація моніторінгу навчальних досягнень студентів при вивченні фізичних дисциплін / І.С. Войтович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27 . - С. 47-53.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/249
 
Description Voitovich I. S. The organization of educational achievement’s monitoring of students at studying physical disciplines.
Розкрито види та функції освітнього моніторингу. Досліджено здійснення моніторингу при вивченні фізичних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах. Запропоновано ідею створення незалежної системи моніторингу навчальних досягнень студентів з фізичних дисциплін.
Раскрыты виды и функции образовательного мониторинга. Исследованы осуществления
мониторинга при изучении физических дисциплин в высших педагогических учебных заведениях.
Предложена модель создания независимой системы мониторинга учебных достижений
студентов с физических дисциплин.
Types and functions of educational monitoring are described. Are investigated realization of
monitoring at studying physical disciplines in the univercities. It is offered the model of creation independent monitoring system of student’s educational achievements from physical disciplines.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
 
Subject фізичні дисципліни
навчальні досягнення
освітній моніторинг
студенти
вищі педагогічні навчальні заклади
образовательный мониторинг
физические дисциплины
учебные достижения
студенты
высшие педагогические учебные заведения
educational monitoring
physical disciplines
educational achievements
students
higher pedagogical educational establishments
378.016
 
Title Організація моніторінгу навчальних досягнень студентів при вивченні фізичних дисциплін
 
Type Article