Запис Детальніше

Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Гуменюк, Т. Б.
 
Date 2011-12-09T14:16:08Z
2011-12-09T14:16:08Z
2011
 
Identifier Гуменюк Т. Б. Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій / Т. Б. Гуменюк // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.58-63.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/251
 
Description Humeniuk Т. B. Realization of pedagogical innovations in the process of future teachers of
Technology.
У статті сформульовані причини пошуку нових підходів щодо підвищення ефективності
фахової підготовки майбутніх учителів технологій. Представлений аналіз сучасних педагогічних
іновацій, за результатами якого можна замінювати деякі аспекти і атрибути або вбудовувати
іновації в класичну традиційну класно-урочну технологію навчання (на прикладі навчальної
дисципліни “Конструювання і моделювання одягу”), з метою вдосконалення і оптимізації
навчального процесу
В статье сформулированы причины поиска новых подходов по повышению эффективности
профессиональной подготовки будущих учителей технологий. Представлен анализ современных
педагогических инноваций, по результатам которого можно заменять некоторые аспекты и
атрибуты или встраивать инновации в классическую традиционную классно-урочную
технологию обучения (на примере учебной дисциплины “Конструирование и моделирование
одежды”), с целью совершенствования и оптимизации учебного процесса.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject педагогічні іновації
майбутні вчителі технологій
оптимізація навчального процесу
педагогические инновации
будущие учителя технологий
оптимизация учебного процесса
 
Title Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій
 
Type Article