Запис Детальніше

Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища
 
Creator Шевченко, Андрій Федорович
 
Subject тимчасове виховне середовище
діяльність в умовах тимчасового виховного середовища
діагностичні уміння
проективні уміння
продуктивні уміння
готовність до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища
дидактична система
temporary educational surroundings
activity on condition of temporary educational surroundings
diagnostic skills
project skills
productive (efficient) skills
preparedness for the activity on condition of temporary educational surroundings
didactic system
371.132 (043)
 
Description Проаналізовано стан дослідження проблеми формування у майбутніх учителів готовності до діяльності за умов тимчасового виховного середовища. Розкрито суть поняття "тимчасове виховне середовище". З'ясовано особливості діяльності за даних умов. З'ясовано структуру готовності студентів педагогічних ВНЗ до діяльності за умов тимчасового виховного середовища, виявлено її компоненти (мотиваційно-особистісний, пізнавальний, процесуальний) і рівні сформованості (низький, достатній, оптимальний). Розроблено й обгрунтовано дидактичну систему формування готовності студентів університету до педагогічної діяльності за умов тимчасового виховного середовища як єдність навчально-пізнавальної, імітаційно-моделювальної, навчально-практичної, науково-дослідної та самостійної діяльності майбутнього вчителя. Експериментально перевірено її ефективність під час фахової підготовки у вітчизняних педагогічних ВНЗ.
The dissertation is concerning the formation of preparedness of the future teacher for the activity on condition of temporary educational surroundings. The problem was analyzed and investigated in the pedagogic science and in practice. I have specified the content of “temporary educational surroundings” and revealed the peculiarities of the activity on condition of temporary educational surroundings.
Special attention was paid to the ascertainment the structure of preparedness of the students from the pedagogical universities in Ukraine for the activity on condition of temporary educational surroundings, to the reveal of the components (motivationally – personality, cognitive, procedural) and formation’s levels (low, middle, optimal). Didactic system of the formation of preparedness of the future teacher for the activity on condition of temporary educational surroundings was worked out and proved as the unity of cognitive – educational, practical educational, research and individual activity of future teacher. Its efficiency was experimentally proved during the professional training in pedagogical universities.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-12-12T09:51:32Z
2011-12-12T09:51:32Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.Ф. Шевченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/257
 
Language uk