Запис Детальніше

Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки
 
Creator Опольська, Марина Вікторівна
 
Subject менеджер-економіст
професійна спрямованість
гуманістична спрямованість
професійно-педагогічна ситуація
economy manadgers
professional orientation
humanistic orientation
professional and pedagogical situations
37.02 : 338.242 : 377.3
 
Description Дисертацію присвячено проблемі формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки. Здійснено теоретичний аналіз наукових досліджень даної проблеми та розкрито зміст таких ключових понять як «професійна спрямованість», «гуманістична спрямованість», «професійно-педагогічна ситуація». Визначено і обґрунтовано структуру гуманістичної спрямованості менеджера-економіста, яка є невід'ємною складовою його професійної спрямованості. У дослідженні обґрунтовані організаційно-педагогічні умови та сформульовані принципи процесу формування гуманістичної спрямованості. Розкрито домінантну роль професійно-педагогічної ситуації у цьому процесі та здійснено її проектування.
Обґрунтовано критерії, показники та охарактеризовано три рівні розвитку гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів.
Розроблено і впроваджено модель організації навчально-виховного процесу з формування гуманістичної спрямованості студентів-менеджерів, експериментальна перевірка якої підтвердила ефективність теоретичних та методичних засад, які відображають систему застосування професійно-педагогічних ситуацій.
In dissertation is being researched the problem of the formation of humanistic orientation of future economy manadgers during the process of professional training. The theoretical analysis of scientific researches of the given problem is carried out and maintenance of such key notions is exposed how a «professional orientation», «humanism orientation», «professional-pedagogical situation».
Content and structure of humanistic orientation of the future manadgers are given. In this research the organization-pedagogical conditions and priciples of the humanistic process of individual have been grounded. The dominant role of professional-pedagogical situation is exposed in this process and its planning is carried out.
The criteria, indexes and the three even are described to development of humanism orientation of future managers-economists.
The model of organization educational process in formation of humanistic orientation of manadgers has been worked out and introduced. The experimental control of the model was confirmed with effectivity of theoretical and methodical priciples, which reflect the system of using professional and pedagogical situations.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-12-12T10:09:39Z
2011-12-12T10:09:39Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Марина Вікторівна Опольська; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/258
 
Language uk