Запис Детальніше

Формування духовної культури майбутніх інженерних кадрів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування духовної культури майбутніх інженерних кадрів
 
Creator Тугай, Наталія Олександрівна
 
Subject духовність
духовний світ студентів
духовна культура майбутніх інженерів
spirituality
students’ spiritual world
spiritual culture of the future engineering specialists
130. 3: 37. 013. 73
 
Description Проаналізовано такі сутнісні характеристики особистості як духовність і духовна культура. Обгрунтовано визначення поняття, зміст і структуру духовної культури майбутніх інженерів, показано значення формування даної якості у процесі їх духовного становлення та професійного удосконалення за умов глобалізації, інформаційної революції, бурхливих соціально-економічних перетворень, які відбуваються в українському суспільстві у сучасний період. Розглянуто основні форми та методи формування та збагачення духовної культури студентів технічних ВНЗ, розкрито роль у даному процесі суспільних наук. Проаналізовано виховний вплив навчальної та позанавчальної діяльності, визначено чинники підвищення ефективності формування та розвитку духовної культури студентства. Обгрунтовано необхідність модернізації змісту навчально-виховного процесу в технічному університеті у контексті актуалізації культуротворчого змісту природничих і технічних дисциплін.
Dissertation holds the light for detail analysis such main point human characteristics as “spirituality” and “spiritual culture” of personality. The conception, contents and structure of the spiritual culture of the future engineering specialists are defined more precisely; and the importance of their forming for spiritual accomplish and professional improve in conditions of globalization, informational revolution and rapid social-economical radical changes, which have place in the Ukrainian society. The main forms and methods of forming and reaching the spiritual culture of the students of the high technical educational institutes are underlined. The social sciences’ role in this process was based in.
The training influence of the educational and out of the educational activity and were analyzed, were found main problems, which need the solution. The exponents of increase of the effect of the forming and development of the spiritual culture of the students were found out. There are the accent on the necessity of the modernization and contents of the educational-training process in the technical university in context of actualization of the cultural and creative contents of the natural and technical disciplines.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-12-12T10:17:44Z
2011-12-12T10:17:44Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Формування духовної культури майбутніх інженерних кадрів: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / Н.О. Тугай; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/259
 
Language uk