Запис Детальніше

Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів
 
Creator Ханецька, Тетяна Іванівна
 
Subject спілкування
культура спілкування
культура мовленнєвого спілкування
структурні компоненти культури мовленнєвого спілкування
особистісні детермінанти культури мовленнєвого спілкування
професійне висловлювання
формування культури мовленнєвого спілкування
communication
communication culture
verbal communication culture
structural components of the verbal communication culture
personal determinants of the verbal communication culture
professional communication
forming of verbal communication culture
159.9 : 316.454.52 (043)
 
Description Проведено теоретико-експериментальне вивчення культури мовленнєвого спілкування у майбутніх психологів. Розкрито суть поняття "культура мовленнєвого спілкування". Проведено інтегроване вивчення даної культури у контексті її взаємозв'язку з професійно важливими особистісними детермінантами. Досліджено психологічну суть і зміст культури мовленнєвого спілкування психолога як комплексного системного формування особистості фахівця, що є складовою поведінкового компонента культури його спілкування та має місце на фазі реалізації ним мовленнєвих дій у зовнішньому плані за допомогою мовленнєвих засобів, адекватних цілям професійного спілкування. Виявлено психологічні особливості культури мовленнєвого спілкування студентів-психологів, визначено її структурні компоненти та встановлено особистісні детермінанти розвитку за умов застосування активних методів навчання, наближених до реальних умов професійної діяльності психолога.
The dissertation embraces theoretical and experimental study of the verbal communication culture in students of psychology. The concept of verbal communication culture was described, and its integral review was made in the context of relationship between psychologists’ verbal communication culture and their personal determinants that are crucial in terms of professional activities. Scrutinized was the psychological essence and meaning of verbal communication culture as a comprehensive systemic formation of the psychologist’s personality, which is an element of his/her communication culture’s behavioural component manifesting itself on the stage of verbal acts external implementation through verbal tools appropriate to the objectives of professional communication. Psychological characteristics of the verbal communication culture in students of psychology were elucidated, its structural components defined, and personal determinants specified that promote verbal communication culture development. Multipart program was developed and tested able to help in forming of verbal communication culture, provided that pro-active learning methods are used similar to real conditions of professional work of psychologists.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-12-13T09:28:49Z
2011-12-13T09:28:49Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Т.І. Ханецька; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/260
 
Language uk