Запис Детальніше

Формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ
 
Creator Хижко, Олександр Вікторович
 
Subject естрада
джаз
музикування
музичне училище
методика формування навичок
a variety show
a jazz
playing music
musical college
a technique of formation of skills
377.8:37.032:78.07(043.3)
 
Description Основу дисертації становить наукове обґрунтування методики формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ.
У дослідженні визначено поняття «естрадно-джазове музикування», «навички естрадно-джазового музикування»; розкрито сутність і структуру цих навичок, а також їхню роль у професійній підготовці студентів музичних училищ; розроблено методику формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ і обґрунтовано критерії та рівні їхньої сформованості; перевірено на практиці теоретичні положення дослідження; доведено ефективність запропонованої методики.
The dissertation essence consists in a scientific substantiation of a technique of formation of skills of jazz playing music at students of musical colleges.
In research the essence of concepts «jazz playing music», «skills of jazz playing music» is opened; the structure of these skills, and also their role in vocational training of students of musical colleges is defined; the technique of formation of skills of jazz playing music at students of musical colleges is developed and criteria and their formation levels are proved; theoretical positions of research and efficiency of the offered technique are checked up in practice.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-12-16T14:29:31Z
2011-12-16T14:29:31Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олександр Вікторович Хижко; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/262
 
Language uk