Запис Детальніше

Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності
 
Creator Кулик, Іванна Василівна
 
Subject родинне виховання
родинні взаємини
формування культури родинних взаємин
школа-інтернат
позаурочна діяльність
family education
family relations
forming of culture of the family relations
extracurricular activities
37.046.12: 37.018.3: 392.3 «3752»
 
Description Визначено теоретичні засади та практичний стан проблеми культури родинних взаємин. Розроблено критерії оцінювання та показники сформованості культури таких взаємин в учнів I - IV класів шкіл-інтернатів. За результатами проведеного теоретичного аналізу виявлено її компоненти, а саме: цільовий, змістовий, організаційно-процесуальний, які у реальному виховному процесі є взаємопов'язаними та взаємозалежними. Визначено й експериментально перевірено умови, які сприяють підвищенню сформованості культури родинних взаємин у позаурочній діяльності, до яких належать: усвідомлення вихованцями норм і цінностей культури родинних взаємин, збагачення змісту позаурочної діяльності вихованців у процесі включення їх у родинні взаємини: формування елементів культури родинних взаємин у взаємостосунках брати - сестри, теоретична та методична підготовка вчителів і вихователів початкових класів до роботи з родичами вихованців, організації їх педагогічної співпраці. На підставі результатів проведеного педагогічного експериментального дослідження підтверджено ефективність застосування запропонованих умов формування культури родинних взаємин учнів I - IV класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності.
The thesis is devoted to the problems of theory and practice of forming of culture of the family relations by the 1st-4th form pupils at boarding schools. In the paper the theoretical foundations and practical stand of the problem of the family relations’ culture are defined, the evaluation criteria and forming values of culture of the family relations by the 1st-4th form pupils at boarding schools are developed.
In the result of theoretical analysis the components of culture of the family relations by the 1st-4th form pupils at boarding schools are discovered:righteous, substantial, organizer-processing, wich in real educational process are connected.
The conditions, that cooperate the forming of culture of the family relations in the extracurricular activities, are defined and experimentally proved, we consider as such - perception by pupils the standards and valuables of culture of the family relations;enriching the content in the extracurricular activities of the pupils in the process of inclusionthem in the family relations;forming the elements of the family relations in the process of relations "brother-sister";theoretical and methodical preparation of the teachers and teachers of the primary forms to the work with relatives of the pupils,organization their pedagogical cooperation.
The pedagogical experiment confirmed the efficacy of suggested conditions of forming of culture of the family relations by the 1st-4th form pupils at boarding schools in the extracurricular activities.
 
Publisher Видавець і виготовлювач Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
 
Date 2011-12-16T14:55:35Z
2011-12-16T14:55:35Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.В. Кулик; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/264
 
Language uk