Запис Детальніше

Про використання комп'ютера для організації та оцінки якості індивідуальної роботи з вищої математики

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Закусило, А. І.
 
Date 2011-12-27T23:26:12Z
2011-12-27T23:26:12Z
2011
 
Identifier Закусило А. І. Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань / А. І. Закусило // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.89-93.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/266
 
Description Zakusilo A. I. On computer use for organization and grade of individual work quality on higher
mathematics.
Висвітлено деякі тенденції та особливості комп’ютеризації сучасної математичної
освіти. Запропоновано метод і наведено приклад комп’ютерної реалізації ідеї параметризації
типових задач для розробки комплексу індивідуальних завдань з вищої математики та для
перевірки якості їх виконання.
Освещено некоторые тенденции и особенности компьютеризации современного
математического образования. Предложен метод и приведён пример компьютерной реализации
идеи параметризации типичных задач для разработки комплекса индивидуальных заданий по
высшей математике и для проверки качества их выполнения студентами.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject комп’ютер
вища математика
викладання
індивідуальні завдання
параметризація
компьютер
высшая математика
преподавание
индивидуальные задания
параметризация
 
Title Про використання комп'ютера для організації та оцінки якості індивідуальної роботи з вищої математики
 
Type Article