Запис Детальніше

Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Максимов, С. Л.
Сліпухіна, І. А.
 
Date 2011-12-28T02:13:54Z
2011-12-28T02:13:54Z
2011
 
Identifier Максимов С. Л., Сліпухіна І. А. Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®) / С. Л. Максимов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.159-165.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/278
 
Description Maksimov S. L., Slipukhina I. A. Metodika estimations of quality of knowledges from physics for
bachelors (on example of programs of Ets®).
Глобалізація вищих освітніх послуг вимагає більш активної ролі вищої освіти в соціально-
економічній сфері, а це вимагає зміни її парадигми. Вищі навчальні заклади повинні стати більш
інноваційними, що має вести до зміни якості інститутів виробництва і поширення знань.
Застосування системи менеджменту якості (СМЯ) є одним із таких заходів, які будуть мати
велике значення в революції системи вищої освіти. Самообстеження базових знань студентів з
основних освітніх програм є одним з важливих компонентів атестації вищих навчальних закладів.
Глобализация высших образовательных услуг требует более активной роли высшего
образования в социально-экономической сфере, а это требует изменения ее парадигмы. Высшие
учебные заведения должны стать более инновационными, что должно вести к изменению
качества институтов производства и распространения знаний. Применение системы
менеджмента качества (СМЯ) является одним из таких мероприятий, которые будут иметь
большое значение в революции системы высшего образования. Само обследование базовых знаний
студентов по основным образовательным программам является одним из важных компонентов
аттестации высших учебных заведений.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject вища освіта
система менеджменту якості
комплексна контрольна робота
тест з фізики
TQM.
высшее образование
система менеджмента качества
комплексная контрольная работа
тест по физике
TQM
 
Title Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®)
 
Type Article