Запис Детальніше

Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Михайліченко, М. В.
 
Date 2012-01-03T22:53:17Z
2012-01-03T22:53:17Z
2011
 
Identifier Михайліченко М. В. Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг / М. В. Михайліченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.180-185.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/284
 
Description Mykhailichenko M. V. Ranking as a mechanism of assessment of education service quality.
У статті обґрунтовано рейтингування як механізм регламентації діяльності вищих
навчальних закладів та системи забезпечення якості освіти. Проаналізовано світовий досвід
рейтингової системи оцінки університетів, встановлено основні критерії рейтингів.
Охарактеризовано сучасний стан вищої освіти України та можливі шляхи входження
українських ВНЗ до світової системи рейтингів.
В статье рассмотрен рейтинг как механизм регламентации деятельности высших учебных
заведений и системы обеспечения качества образования. Анализируется мировой опыт
рейтинговой системы оценки университетов, установлены основные критерии рейтингов. Дана
характеристика современному состоянию высшего образования Украины и возможным путям
вхождения отечественных ВУЗов в мировую систему рейтингов.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject якість вищої освіти
рейтинг
критерії рейтингів
світові рейтинги
типи вітчизняних рейтингів
державна акредитація
визнання
качество высшего образования
рейтинг
критерии рейтингов
мировые рейтинги
типы отечественных рейтингов
государственная аккредитация
признание
 
Title Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг
 
Type Article