Запис Детальніше

Вплив дистанційної освіти на професійний розвиток майбутніх працівників податкової служби у США

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Пілюгіна, Т. В.
 
Date 2012-01-03T23:46:23Z
2012-01-03T23:46:23Z
2011
 
Identifier Пілюгіна Т. В. Вплив дистанційної освіти на професійний розвиток майбутніх працівників податкової служби у США / Т. В. Пілюгіна // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.236-239.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/292
 
Description Piliugina T. V. The influence of distance learning on the professional development of the future
tax officers in the USA
Педагогіка нового тисячоліття полягає у реструктуризації навчального середовища за
допомогою використання комп’ютерного програмного забезпечення, удосконалених електронних
комунікацій, мультимедійної і відео графіки, безпроводних і мобільних технологій, Інтернету. За
допомогою інформаційних технологій дистанційна освіта здійснює суттєвий вплив на професійну
підготовку майбутніх податкових службовців США, особливо у випадку застосування
асинхронного навчання для професійного розвитку особистості.
Педагогика нового тысячелетия заключается в реструктуризации учебной среды при
помощи использования компьютерного программного обеспечения, усовершенствованных
электронных коммуникаций, мультимедийной и видео графики, беспроводных и мобильных
технологий, Интернета. При помощи информационных технологий дистанционное образование
оказывает существенное влияние на профессиональную подготовку будущих налоговых служащих
в США, особенно в случае использования асинхронного обучения для профессионального развития
личности.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject інтернет
навчання
доступність
професійний розвиток
интернет
обучение
доступность
профессиональное развитие
 
Title Вплив дистанційної освіти на професійний розвиток майбутніх працівників податкової служби у США
 
Type Article