Запис Детальніше

Значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів з фізики

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Пустовий, О. М.
 
Date 2012-01-04T00:03:59Z
2012-01-04T00:03:59Z
2011
 
Identifier Пустовий О. М. Значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів з фізики / О. М. Пустовий // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.245-249.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/294
 
Description Pustovyj O. N. Value of modern scientific achievements in formation scientific attitude the
future teachers of physics.
У статті показано значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового
світогляду майбутніх учителів фізики. На прикладі сучасних наукових досягнень, роз’яснюються
методики наукових пошуків, мотивів та засобів завдяки яким вчені прийшли до них. Засвоєння
методики наукових пошуків сприяє більш глибокому розумінню змісту науки та формуванню
творчих якостей майбутніх вчителів фізики.
В статье показано значение современных научных достижений в формировании научного
мировосприятия будущих учителей физики. На примере современных научных достижений,
объяснены методики научных поисков, мотивов и методов, благодаря которым ученые пришли к
ним. Усвоение методики научного поиска дает возможность более глубоко осмыслить
содержание науки и сформировать творческие качества будущих учителей физики.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject титанові сплави
композити
нанотехнології
графен
нанотрубки
мезофаза
орієнтаційний порядок
нематичний рідкий кристал
домени Капустіна-Вільямса
титановые сплавы
композиты
нанотехнологии
графен
нанотрубки
мезофаза
ориентационный порядок
нематический жидкий кристалл
домены Капустина- Вильямса
 
Title Значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів з фізики
 
Type Article