Запис Детальніше

Концепція інтерсуб’єктивного навчання української літератури

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Уліщенко, В. В.
 
Date 2012-01-04T01:06:04Z
2012-01-04T01:06:04Z
2011
 
Identifier Уліщенко В. В. Концепція інтерсуб’єктивного навчання української літератури / В. В. Уліщенко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.308-314.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/305
 
Description Ulischenko V. V. Conception of intersubject studies of Ukrainian literature.
У статті розкриваються концептуальні засади інтерсуб’єктного навчання української
літератури, окреслюються провідні принципи і категорії, тактика обрання кореляційних пар,
висвітлюються ефективні в аспекті інтерсуб’єктності прийоми навчання.
В статье раскрываются концептуальные принципы интерсубъектного обучения
украинской литературе, очерчиваются ведущие принципы и категории, тактика избрания
корреляционных пар, освещаются эффективные в аспекте интерсубъектности приемы обучения.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject інтерсуб’єктність
інтерсуб’єктна взаємодія
принципи
категорії
прийоми навчання
суб’єкт
кореляційні пари
интерсубъектность
интерсубъектное взаимодействие
принципы
категории
приемы обучения
субъект
корреляционные пары
 
Title Концепція інтерсуб’єктивного навчання української літератури
 
Type Article