Запис Детальніше

Вплив методології навчання педагогів у “Школі молодого викладача” на якість їхньої професійно педагогічної адаптації

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Шара, С. О.
 
Date 2012-01-04T01:18:28Z
2012-01-04T01:18:28Z
2011
 
Identifier Шара С. О. Вплив методології навчання педагогів у “Школі молодого викладача” на якість їхньої професійно педагогічної адаптації / С. О. Шара // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.327-332.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/308
 
Description Shara C. O. The influence of the methodology of studing of teachers at “School of young
teacher” on the quality of their professionally pedagogical adaptation.
У статті розкривається технологія і зміст навчання у “Школі молодого викладача”, які
сприяють професійно-педагогічній адаптації молодих викладачів ВНЗ непедагогічного профілю.
Ця технологія складається з п’яти етапів: мотиваційний (лекційний, теоретичний,
інструкційний), інтенсифікації (практичний, створення бачення себе як викладача), персоналізації
(варіативної практики, репетиторства, “коучингу”, наставництва), відбору (активної
практики, контролю і корекції), проектування (творчих експериментів).
В статье раскрывается технология и содержание обучения в “Школе молодого
преподавателя”, содействующие профессионально-педагогической адаптации молодых
преподавателей вузов непедагогического профиля. Данную технологию составляют пять этапов:
мотивационный (лекционный, теоретический, инструкционный), интенсификации (практический,
создание видения себя как преподавателя), персонализации (вариативной практики,
репетиторства, “коучинга”, наставничества), отбора (активной практики, контроля и
коррекции), проектирования (творческих экспериментов).
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject молодий викладач вищого навчального закладу
професійно-педагогічна адаптація
якість професійно-педагогічної адаптації
технологія і зміст навчання
Школа молодого викладача
молодой преподаватель высшего учебного заведения
профессионально- педагогическая адаптация
качество профессионально-педагогической адаптации
технология и содержание обучения
Школа молодого преподавателя
 
Title Вплив методології навчання педагогів у “Школі молодого викладача” на якість їхньої професійно педагогічної адаптації
 
Type Article