Запис Детальніше

Особливості викладання зоології для студентів педагогічних факультетів на базі зоологічного музею

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Шикула, Р. Р.
 
Date 2012-01-04T01:49:09Z
2012-01-04T01:49:09Z
2011
 
Identifier Шикула Р. Р. Особливості викладання зоології для студентів педагогічних факультетів на базі зоологічного музею / Р. Р. Шикула // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.338-344.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/310
 
Description Shykula R. R. Peculiarities of zoology teaching for the students of pedagogical faculties on the
basis of the museum of zoology.
Стаття присвячена особливостям викладання зоології для студентів педагогічних
факультетів, ролі зоологічного музею в набутті майбутнім педагогом поглиблених знань з
зоології. Формуванню у майбутніх учителів біології, твердого інформаційного підґрунтя для
всебічного розуміння фахової дисципліни. Розкрито сутність даної системи підготовки,
визначено основні пріоритети в подачі учбового матеріалу, вказано ступінь ефективності даного
методу, запропоновано модель професійно-педагогічної підготовка майбутніх учителів
природничого циклу засобами музейної педагогіки .
Статья посвящена особенностям преподавания зоологии для студентов педагогических
факультетов, роли зоологического музя в приобритении будущим педагогом глубоких знаний.
Формированию у будущих учителей біології, твердой інформационной платформы для
всестороннего понимания профільного предмета. Розкрита суть даной системы подготовки,
определены основные приоритеты в подаче ученого материала, указана степень эфективности
даного метода, предложена модель профессионально-педагогической подготовки будущих
учителей природоведческого цикла средствами музейной педагогики .
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject особливості викладання зоології
професійна підготовка
музейна педагогіка
засоби музейної педагогіки
особенности преподавания зоологии
профессиональная подготовка
музейная педагогика
средства музейной педагогики
 
Title Особливості викладання зоології для студентів педагогічних факультетів на базі зоологічного музею
 
Type Article